Στην ένατη και τελευταία άσκηση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) της Alpha Bank και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ασκήθηκαν 6.608 warrants. Από τη διαδικασία προέκυψαν 979 κοινές μετοχές. Τα 1.141.727.559 warrants που δεν ασκήθηκαν ακυρώνονται.

Ειδικότερα η Alpha Bank ανακοινώνει ότι μετά τον διακανονισμό των εντολών ασκήσεων warrants, περιλαμβανομένων των κλασματικών μετοχών, ασκήθηκαν συνολικά 6.608 Warrants επί μετοχών εκδόσεως της τράπεζας κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Από την άσκηση των Warrants προέκυψαν 979 κοινές μετοχές που αντιστοιχούν στο 0,0001% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας και ανάλογη αύξηση των εν κυκλοφορία μετοχών (free float).

Το αναλογούν ποσό, το οποίο καταβλήθηκε από τους ενασκούντες Warrants προς το ΤΧΣ ανέρχεται σε 27.142,68 ευρώ.

Σημειώνεται τέλος ότι η 11η/12/2017 ήταν η τελευταία ημερομηνία ασκήσεως Warrants και βάσει τον προβλεπόμενων στον Ν. 3864/2010 και στην Π.Υ.Σ. 43/2015, η οποία τροποποίησε την Π.Υ.Σ. 38/2012, σε συνδυασμό με την Π.Υ.Σ. 6/2013, τα Warrants που δεν ασκήθηκαν έως και την ημερομηνία αυτή έχουν παύσει αυτοδικαίως να ισχύουν και έχουν ακυρωθεί από το ΤΧΣ την 14.12.2017.

Αριθμός Warrants προς ακύρωση: 1.141.727.559
Αριθμός κοινών μετοχών ιδιοκτησίας ΤΧΣ: 169.174.167
Αριθμός κοινών μετοχών ιδιοκτησίας ιδιωτών επενδυτών: 1.374.525.214
Συνολικός αριθμός εκδοθεισών κοινών μετοχών: 1.543.699.381