Το πληροφοριακό δελτίο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας Συμμετοχών Γεώργιος Αποστολόπουλος προς τους μετόχους της εταιρείας Υγεία ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 803/15.12.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει του άρθρου 11 του νόμου 3461/2006.