Την ανάγκη επανεξέτασης του ρυθμιστικού πλαισίου για τις απώλειες δικτύου ή/και λήψης ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ρευματοκλοπών διαπιστώνει η ΡΑΕ και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή. 

Το κόστος της κλαπείσας ενέργειας υπολογίζεται σε 80 εκατ ευρώ ετησίως, ενώ οι διαπιστωθείσες περιπτώσεις ρευματοκλοπών έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί σε σχέση με το 2011.

Η Αρχή θέτει ως βασικούς στόχους τον περιορισμό και την διατήρηση των απωλειών σε οικονομικά αποτελεσματικά επίπεδα, όπως τονίζει μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου.

Πιο άμεσα η ΡΑΕ σκοπεύει να προσεγγίσει το ζήτημα με παροχή κινήτρου προς τον Διαχειριστή Δικτύου για τη μείωση των απωλειών, συναρτώντας κατά βάση μέρος του ρυθμιζόμενου εσόδου του Διαχειριστή με το παρατηρούμενο επίπεδο απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο. Η σύνδεση του ρυθμιζόμενου εσόδου με την απόδοση του Διαχειριστή προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου σε σχέση τόσο με τις απώλειες όσο και με την ποιότητα υπηρεσιών, ενώ η μη εμπλοκή του σχήματος με το σύστημα συναλλαγών της αγοράς καθιστά, κατά την ΡΑΕ εφικτή την εφαρμογή του από το 2019. Μέσα στους επόμενους μήνες η ΡΑΕ θα επεξεργαστεί και θα διαβουλευτεί με τους συμμετέχοντες της αγοράς επί της διαμόρφωσης, των παραμέτρων και των λεπτομερειών εφαρμογής του εν λόγω σχήματος, με στόχο την ολοκλήρωση και θέσπιση της σχετικής ρύθμισης εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018.

Γενικότερα, η ΡΑΕ επισημαίνει ότι το σημερινό μοντέλο οργάνωσης της αγοράς, δηλαδή η εκκαθάριση συναλλαγών βάσει της οποίας το κόστος απωλειών του δικτύου διανομής βαρύνει εξ ολοκλήρου το ανταγωνιστικό σκέλος του κόστους ενέργειας, καθιστά, άνευ ουσίας τον καθορισμό άνω ορίου στους συντελεστές προσαύξησης, αν αυτός δεν συνοδεύεται από ανάλογες διαρθρωτικές αλλαγές. Σημειώνει παράλληλα ότι οι αλλαγές εκείνες που είναι αναγκαίες στη λειτουργία της αγοράς ώστε να προάγεται η ουσιαστική διαχείριση των απωλειών δεν είναι εφικτό να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στο 2018.

Η Αρχή κρίνει ορθότερο η πιθανότητα μιας τέτοιας προσέγγισης του ζητήματος διαχείρισης των απωλειών, δηλαδή μέσω της αγοράς, να διερευνηθεί στο πλαίσιο της προωθούμενης αναδιοργάνωσης σύμφωνα με το μοντέλο-στόχο.

ΔΕΔΔΗΕ: Έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια

Πάντως, από την πλευρά του ο ΔΕΔΔΗΕ επαναλαμβάνει ότι η αντιμετώπιση και πάταξη του φαινομένου των ρευματοκλοπών συνιστά ύψιστη προτεραιότητά του και έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την καταπολέμηση του και τον εντοπισμό των παραβατών κάτι που αποτυπώνεται στις εντοπισμένες περιπτώσεις ρευματοκλοπών.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το 2016, το σύνολο των ρευματοκλοπών που εντοπίσθηκαν, ανήλθε στις 11.528 περιπτώσεις, σε επίπεδα δηλαδή σχεδόν τετραπλάσια έναντι του 2011 όταν είχε διαμορφωθεί σε 3.226. Έως και τον Οκτώβριο 2017, το σύνολο των μηνύσεων που υπέβαλε η εταιρεία και έφθασαν στο ακροατήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεκαπλασιάστηκε και ανήλθε σε 2.971 έναντι 324 υποθέσεων το 2015.

Ωστόσο, σημειώνει, το φαινόμενο δεν φαίνεται να ανακόπτεται, κάτι που αποδίδει στο γεγονός ότι η παρατεταμένη οικονομική κρίση στη χώρα μας υποθάλπει την έκνομη συμπεριφορά καθώς και στην ανεπάρκεια, μέχρι πρότινος, του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού, καθώς και του συναφούς νομικού πλαισίου, το οποίο χρήζει αυστηροποίησης.

Όπως τονίζει, σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε ολιγωρία, αναποτελεσματικότητα ή παθητική στάση του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος εξαντλεί όλα τα περιθώρια δράσεων στο πεδίο αυτό.