«Ανακατεύεται η τράπουλα» για τον Nord Stream 2 και IGI που αφορά στην προμήθεια της ΕΕ με ρωσικό αέριο. Δεν επηρεάζεται ο ΤΑΡ που περνάει από την Ελλάδα και μεταφέρει αζέρικο αέριο.

Την τροποποίηση της ευρωπαϊκής oδηγίας για το αέριο, προκειμένου “να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ και να ενισχύσει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών”, όπως υποστηρίζει, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο σκοπός της τροποποίησης είναι να συμπληρώσει την υπάρχουσα οδηγία για το αέριο (2009/73/EC) και να ξεκαθαρίσει ότι οι βασικές αρχές της ενεργειακής νομοθεσίας της ΕΕ (πρόσβαση τρίτων μερών, ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός και διαφάνεια) θα εφαρμόζονται σε όλους τους αγωγούς αερίου από και προς τρίτες χώρες και έως τα σύνορα με βάση τη δικαιοδοσία της ΕΕ.
Με τον τρόπο αυτό, ανέφερε, θα διασφαλιστεί ότι όλοι οι μεγάλοι αγωγοί που εισέρχονται επί εδαφών ΕΕ θα συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ και θα λειτουργούν υπό τον ίδιο βαθμό διαφάνειας, θα είναι προσβάσιμοι σε άλλους φορείς και θα λειτουργούν αποτελεσματικά.

Κατά την Κομισιόν, αυτή η αποσαφήνιση του πλαισίου, θα συμβάλει παράλληλα στην επίτευξη των στόχων της αγοράς αερίου της ΕΕ, που περιλαμβάνει και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών φυσικού αερίου, ενώ θα παράσχει μια ώθηση στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.

Διασφαλίζοντας ότι όλοι οι μεγάλοι αγωγοί, που βρίσκονται επί εδάφους ΕΕ, στο σύνολό τους ή μερικώς, λειτουργούν αποτελεσματικά κάτω από ένα καθεστώς διαφανούς ρυθμιστικής εποπτείας, θεωρείται ότι θα περιοριστεί η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των διαχειριστών των υποδομών και των προμηθευτών αερίου, ενώ παράλληλα θα εγγυάται καθορισμό τιμολογίων χωρίς διακρίσεις.

Όπως προαναφέρθηκε, οι προτεινόμενες αλλαγές πρέπει να λάβουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πριν οριστικοποιηθούν και θεσμοθετηθούν. Η Κομισιόν κάλεσε όλες τις Αρχές να εργαστούν στενά από κοινού προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία υιοθέτηση και εφαρμογή των προτάσεων αυτών.

Υφιστάμενοι και νέοι αγωγοί

Στην παρούσα συγκυρία προφανώς οι αλλαγές αφορούν κύρια τον αγωγό των “βορείων” Nord Stream 2 για τη διέλευση ρωσικού αερίου, που προκάλεσε σημαντικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά και συνακόλουθα και τη νότια οδό για την Ρωσία, δηλαδή τον ελληνοϊταλικό αγωγό (IGI).

Ωστόσο, κατά την Κομισιόν, δεν θα επηρεαστεί το καθεστώς του υπό κατασκευή αγωγού ΤΑΡ (που περνά και από την Ελλάδα), ο οποίος θα μεταφέρει το αζέρικο αέριο, καθώς ήδη για τον συγκεκριμένο αγωγό υπάρχει ήδη απαλλαγή (δυνάμει του άρθρου 36 της Οδηγίας για το αέριο) και έτσι δεν θα επηρεαστεί από αυτή την νομική αλλαγή. Αντίθετα, άλλα πιθανά έργα αγωγών όπως από τη Ρωσία προς τη Βουλγαρία ή στην Μεσόγειο θα καλύπτονται από την πρόταση της Κομισιόν και επομένως θα υπόκεινται στις απαιτήσεις που θα τεθούν κατά την τροποποίηση της Οδηγίας.

Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι η τροποποιημένη Οδηγία θα έχει εφαρμογή σε όλους τους αγωγούς, υφιστάμενους και δυνητικούς/μελλοντικούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί στα κράτη-μέλη να μπορούν να χορηγήσουν σε υφιστάμενους διασυνοριακούς αγωγούς ορισμένες παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας, εξετάζοντας κάθε περίπτωση χωριστά, εφόσον οι παρεκκλίσεις αυτές δεν είναι επιζήμιες για τον ανταγωνισμό ή την ασφάλεια του εφοδιασμού.