Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 21,3 εκατ. ευρώ αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της Noval Property στις 23 Ιουνίου, με την έκδοση 21.346.259 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1,27902 ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολό της, ομοφώνως και παμψηφεί:

Α. Αποδέχθηκε τις νομίμως καταχωρηθείσες και δημοσιευθείσες εκθέσεις αποτίμησης των πιστοποιημένων ορκωτών ελεγκτών και εκτιμητών ακινήτων.

Β. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (€21.346.259) με εισφορές σε είδος ακινήτων και μετοχών εκδόσεως εταιριών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρα 17 και 20 επ. του Ν. 4548/2018) και τις οικείες διατάξεις του Ν. 2778/1999, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, με την έκδοση είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα (21.346.259) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης €1,27902 ανά μετοχή.

Το δεύτερο θέμα της συνέλευσης ήταν η αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Το 3ο θέμα ήταν η εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για την εκτίμηση των ακινήτων, τα οποία θα αποκτήσει η Εταιρία με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τον διορισμό της Εταιρίας «Π. ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανώνυμος Εταιρεία Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων», ως ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, νομίμως καταχωρημένου στο οικείο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, για την, συμφώνως με την διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 2778/1999, αποτίμηση της αξίας κατά την 30.06.2022 (εφόσον τα εν λόγω ακίνητα έχουν περιέλθει μέχρι τότε στην ιδιοκτησία της Εταιρίας) ή/και κατά την 31.12.2022 των επενδύσεων της Εταιρίας αναφορικώς με τα ακίνητα, τα οποία θα αποκτήσει η Εταιρία με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.