Την υλοποίηση πέντε δράσεων-προγραμμάτων προτείνει στην Πολιτεία η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ενόψει του σχεδιασμού μέτρων πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Όπως διευκρινίζεται σε σημερινή ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες δράσεις προέκυψαν από επανειλημμένες έρευνες του ΣΒΕ μεταξύ των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα την ελληνική περιφέρεια την τελευταία τριετία, ενώ "με βεβαιότητα η υλοποίησή τους θα έχει άμεση, έμπρακτη και μετρήσιμη θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής βιομηχανίας".

Η πρώτη από τις πέντε δράσεις που προτείνονται αφορά τη μείωση του λειτουργικού κόστους της βιομηχανίας, με παρεμβάσεις στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και στη μετεξέλιξη των παραγωγικών εγκαταστάσεων και των κτηρίων διοίκησης σε «πράσινα». Προτείνεται ακόμα η εφαρμογή αισθητήρων για τη μείωση του κόστους παραγωγής, η ορθολογικότερη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και διοικητικών διαδικασιών και η ανάπτυξη διαδικασιών marketing προϊόντων και υπηρεσιών με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η δεύτερη δράση αφορά την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με βασικούς άξονες την εκπόνηση προϊοντικών ερευνών αγοράς, την προβολή διεθνώς εμπορεύσιμων μεταποιημένων ελληνικών προϊόντων σε συγκεκριμένες αγορές στόχους του εξωτερικού, και, την ανάπτυξη ή/και ένταξη ελληνικών μεταποιημένων προϊόντων σε διεθνή δίκτυα διανομής.

Η τρίτη έχει να κάνει με την ενίσχυση του καινοτόμου χαρακτήρα των μεταποιητικών επιχειρήσεων, με κυρίαρχους στόχους αρχικά τη σωστή οργάνωση «Τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης» και ακολούθως την επαρκή δικτύωση και συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα και εργαστήρια, των Ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Η προσαρμογή των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο μοντέλο της «κυκλικής οικονομίας» αποτελεί την τέταρτη προτεινόμενη δράση, με την υλοποίηση παρεμβάσεων μέτρησης και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και εξοικονόμησης ενέργειας.

Η πέμπτη προτεινόμενη δράση αφορά την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού όλων των επιπέδων οργάνωσης των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία απαραίτητα θα οδηγούν στην πιστοποίηση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σ΄ αυτά, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά οι προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.