Στα 123,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ, το 2017, έναντι 104,2 εκατ. ευρώ, το 2016, καταγράφοντας αύξηση 18,6%, ενώ, μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, διαμορφώθηκε στα 155,3 εκατ. ευρώ έναντι 132,5 εκατ. ευρώ, αυξημένος, δηλαδή, κατά 17,3%, σε σχέση με αυτόν του προηγούμενου χρόνου.

Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 5,8 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. ευρώ, το 2016, κυρίως, λόγω αύξησης των λοιπών εσόδων και ταυτόχρονης μείωσης των λοιπών εξόδων. Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημιά, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, βελτιωμένη κατά 40% ή 1,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές αναπροσαρμογές των παγίων της ΣΙΔΜΑ, το 2016. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η επανεκτίμηση της αξίας των παγίων, στις 31/12/2016, είχε ως αποτέλεσμα οι αρνητικές αναπροσαρμογές που ανήλθαν στα 1,2 εκατ. ευρώ, να επηρεάζουν την κατάσταση αποτελεσμάτων της περυσινής χρήσης. Χωρίς τις αρνητικές αναπροσαρμογές, οι ζημιές του 2017 μειώθηκαν, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κατά 16% ή 0,5 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, τα αποτελέσματα του ομίλου».

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ, το 2017, διαμορφώθηκε στα 80,6 εκατ. ευρώ από 70,9 εκατ. ευρώ, ενώ, μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, διαμορφώθηκε στα 112,4 εκατ. ευρώ από 99,2 εκατ. ευρώ, το 2016, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 13,3%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ, το 2016, ενώ τα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ από 3,6 εκατ. ευρώ, το 2016, βελτιωμένα κατά 38% ή 1,4 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σε επίπεδο εταιρείας, αν δεν ληφθούν υπόψη οι αρνητικές αναπροσαρμογές των παγίων του 2016, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, που επιβάρυναν τη χρήση, η καθαρή βελτίωση ανέρχεται σε 0,2 εκατ. ευρώ ή 7,3%. Και σε επίπεδο εταιρείας, η βελτίωση των αποτελεσμάτων συνεχίστηκε για πέμπτη χρονιά.

Οι θυγατρικές των Βαλκανίων παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, η μεν SIDMA Bulgaria κατά 43%, η δε SIDMA Romania κατά 17%, σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 23,1 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών της SIDMA Romania ανήλθε στα 20,9 εκατ. ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ, το 2016.

Επιπλέον, η SIDMA Bulgaria εμφάνισε σημαντική βελτίωση κατά 23% σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (σε 756 χιλ. ευρώ), αλλά και αποτελεσμάτων προ φόρων, αφού αύξησε την κερδοφορία της συγκριτικά με το 2016 από 13 χιλ. ευρώ σε 189 χιλ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας πέτυχε μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων της SIDMA Bulgaria, συγκεντρώνοντας τα δάνειά της σε ένα κοινοπρακτικό με μειωμένο επιτόκιο. Όσον αφορά τη SIDMA Romania, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, παρουσίασε αύξηση κατά 7% ή 23 χιλ. ευρώ περίπου, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε βελτίωση κατά 59 χιλ. ευρώ ή 8%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αν εξαιρεθούν οι συναλλαγματικές ζημιές της χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη και τις συναλλαγματικές διαφορές, η SIDMA Romania παρουσίασε ζημιές, ύψους 881 χιλ. ευρώ.

Η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε στα 8,3 εκατ. ευρώ, στο τέλος του έτους, από 7,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.