Παρά την αύξηση του τζίρου κατά 17,9% η ΣΙΔΜΑ στο πρώτο εξάμηνο κατέγραψε αυξημένες ζημιές προ φόρων στα 1,66 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 2,56 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία η επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στη μείωση το περιθωρίου μικτού κέρδους.

Όπως αναφέρει η ΣΙΔΜΑ στην ανακοίνωσή της, το Α' Εξάμηνο του 2018 εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας όπως καταγράφονται στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων με ταυτόχρονη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και των καταναλωτικών προσδοκιών.

Με την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, τον Αύγουστο, και τις αποφάσεις για το μεταμνημονιακό πλαίσιο εποπτείας ευελπιστούμε στη σταθεροποίηση του οικονομικού πλαισίου και στην επαναφορά της Ελληνικής Οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Ωστόσο, η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων έχει καθυστερήσει και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, γεγονός δυσμενές για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία μας.

Παρόλα αυτά, ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους, τόσο σε επίπεδο όγκου πωλήσεων όσο και εσόδων.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα 68,3 εκατ. ευρώ, έναντι 57,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017 ή 17,9% υψηλότερα, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 86,4 εκατ. ευρώ από 73,4 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 17,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Αλλά τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,561 εκατ. ευρώ από 3,231 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 1,666 δισ.. ευρώ από 929 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιδείνωση των αποτελεσμάτων, οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση το περιθωρίου μικτού κέρδους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (από 10,7% το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε 8,0% το πρώτο εξάμηνο του 2018), γεγονός που αποδίδεται στην αδυναμία της αγοράς να απορροφήσει επαρκώς τις αυξήσεις που απαιτούσε η άνοδος των τιμών των Χαλυβουργείων, κυρίως το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αυτό το γεγονός χαρακτήρισε τόσο την εσωτερική αγορά, όσο και τις υπόλοιπες αγορές των Βαλκανίων.

Αύξηση τζίρου και αυξημένες ζημιές και για την μητρική

Σε επίπεδο Εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 42,7 εκατ. ευρώ από 38,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 11%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 60,8 εκατ. ευρώ από 53,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, αυξημένος κατά 12,7%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,0 εκατ. ευρώ, από ευρώ 2,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, παρουσίασαν αύξηση των ζημιών κατά 0,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σε 1,3 εκατ. ευρώ από 0,9 εκατ. ευρώ. Όπως και στα ενοποιημένα αποτελέσματα, είχαμε μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο από 12,8% το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε 10,1% το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Οι θυγατρικές εταιρείες παρουσίασαν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών. Η μεν SIDMA Bulgaria κατά 26 %, η δε SIDMA Romania κατά 37% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 10,5 εκατ. ευρώ ενώ της SIDMA Romania στα 12,9 εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε μείωση, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) από 532 χιλ. ευρώ πέρυσι σε 434 χιλ. ευρώ φέτος και κερδών από 254 χιλ. ευρώ πέρυσι σε 135 χιλ. ευρώ φέτος. Όπως και στην Ελλάδα, η μείωση στα αποτελέσματα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες περίπου. 

Η SIDMA Romania σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας παρουσίασε EBITDA 154 χιλ. ευρώ σε σχέση με 303 χιλ. ευρώ το πρώτο εξαμήνου του 2017, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε ζημιές ύψους 434 χιλ. ευρώ από 252 χιλ. ευρώ πέρυσι. Και εδώ η επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες. 

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα 7,3 εκατ. ευρώ, με τη Διοίκηση της εταιρείας να έχει προβεί σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της τα τελευταία χρόνια, που αφορούσε κυρίως στο δραστικό περιορισμό του κόστους λειτουργίας του Ομίλου, ενώ παράλληλα προχωρεί και σε διαπραγματεύσεις με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για την μείωση του κόστους χρηματοδότησης.