Στα 136,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2018, έναντι 123,5 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένος κατά 10,7% ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 171,3 εκατ. ευρώ έναντι 155,4 εκατ. ευρώ του προηγούμενου χρόνου, αυξημένος κατά 10,2%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ από 5,8 εκατ. ευρώ το 2017, κυρίως λόγω της συμπίεσης των περιθωρίων μικτού κέρδους κατά 20%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημίες ύψους 3,9 εκατ. ευρώ από 2,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών της μητρικής ΣΙΔΜΑ το 2018 διαμορφώθηκε σε 85,2 εκατ. ευρώ από 80,6 εκατ. ευρώ ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 119,8 εκατ. ευρώ από 112,5 εκατ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ από 4,7 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα προ φόρων, ανήλθαν σε ζημιές 2,8 εκατ. ευρώ από 2,2 εκατ. ευρώ το 2017. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων οφείλεται στη συμπίεση των περιθωρίων μικτού κέρδους κατά 19,8%.

Η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε στα 9,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους από 8,3 εκατ. ευρώ το 2017.

Η διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα τελευταία χρόνια σε μία σειρά ενεργειών που αφορούν αφενός μεν τον δραστικό περιορισμό του κόστους λειτουργίας και αφετέρου την ενδυνάμωση της δομής των λειτουργικών δραστηριοτήτων της. Η μείωση κόστους που έχει επιτευχθεί από την έναρξη της κρίσης ξεπερνά το 30%. Επίσης, προχωρά σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου, με κύριο στόχο τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού της κόστους.