Καθαρά κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ, σταθερή λειτουργική κερδοφορία στα 21 εκατ. ευρώ και καθαρά έσοδα από πωλήσεις 400,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2020 η Coca-Cola 3Ε, που προσβλέπει σε βελτίωση των συνθηκών στην αγορά, με ευνοϊκές επιπτώσεις στις καθαρές πωλήσεις της.

Ειδικότερα, το 2020 η εταιρεία εμφάνισε κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ από 14,1 εκατ. ευρώ το 2019 (ήτοι πτώση 79,4%), με καθαρά έσοδα από πωλήσεις 400,6 εκατ. ευρώ από 475 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (-15,6%) και λειτουργικά κέρδη 21 εκατ. ευρώ από 21,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (-1,8%). Ο όγκος πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 88,7 εκατ. κιβώτια έναντι 111,7 εκατ. κιβ. το 2019 (ήτοι πτώση 20,6%).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας ανήλθαν σε 10,5 εκατ. ευρώ από 19,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 153,2 εκατ. ευρώ από 152,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη οικονομική χρήση. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 411.663 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ ανά μετοχή και ο συνολικός δανεισμός στο τέλος του 2020 ήταν 45,6 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι η Coca-Cola 3Ε πρόκειται να προχωρήσει σε συγχώνευση με απορρόφηση της συνδεδεμένης εταιρείας Τσακίρης και σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου στις 18.5.2021 η προτεινόμενη συγχώνευση συμβάλλει στην απλούστευση και τον εξορθολογισμό της κεφαλαιακής διάρθρωσης, της οργάνωσης των δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και διοίκησης των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Έμφαση στο κεφάλαιο κίνησης

Παρά τις προκλήσεις στο μακροοικονομικό και εμπορικό περιβάλλον, η Coca-Cola 3 Ε Ελλάδος στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών πωλήσεών της και όπως τονίζει η διοίκησή της συνεχίζει να επενδύει στη χώρα, καθώς και στην ενδυνάμωση των σχέσεών της με τους πελάτες και την αγορά. Ειδικότερα, συνεχίζει να δίνει έμφαση στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, με στόχο το 2021 να αυξηθεί κατά 5 εκατ. ευρώ, ως συνέπεια της βελτίωσης της κερδοφορίας της εταιρείας, παρά τις συνθήκες που επικρατούν στο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Η εταιρεία θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να επενδύει στην ενίσχυση των στρατηγικών κατηγοριών και καναλιών και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, με έμφαση στη δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών, προκειμένου να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της.  

Στρατηγικές προτεραιότητες

Οι στρατηγικές προτεραιότητες για ενδυνάμωση του επιχειρηματικού της μοντέλου παραμένουν αμετάβλητες. Όπως επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας στην οικονομική έκθεση που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις 2020, παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική της για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για την αγορά, προκειμένου να διαθέτει στους καταναλωτές και πελάτες της το κατάλληλο προϊόν, στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής σε κάθε ευκαιρία κατανάλωσης. Αυτή η στρατηγική, όπως αναφέρει, της επιτρέπει να βρίσκει τη χρυσή τομή ανάμεσα στον προσδιορισμό των τιμών, τη βελτίωση του μίγματος συσκευασίας, τις συνέργειες εντός του διευρυμένου χαρτοφυλακίου της αλλά και τη δυνατότητα να παραμένουν προσιτά τα προϊόντα της ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών. 

Για το 2021 εκτιμά ότι το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητο παρουσιάζοντας όμως  σημαντική βελτίωση συγκριτικά με το 2020. Το διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί σε σχέση με το 2020 ενώ τα ποσοστά ανεργίας έχουν πέσει στο 15,8% τον Δεκέμβριο του 2020 από το 16,2% τον Δεκέμβριο του 2019.

Πηγή: euro2day.gr