Η Trastor ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο του 2021 σημαντική αύξηση της τάξεως του 42,1% των εσόδων από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε €8,1 εκατ. έναντι €5,7 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020. Ιδιαιτέρα σημαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε €8,9 εκατ. έναντι €2,7 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Ακόμη, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 καθώς ανήλθαν σε €12,2 εκατ. από €5,3 εκατ. Παρόμοια αύξηση σημείωσαν και τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, κερδών από αναπροσαρμογή και πωλήσεων επενδυτικών ακινήτων (adjusted EBITDA) καθώς ανήλθαν σε €4,1 εκατ. έναντι €1,7 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, την 30η Ιουνίου 2021, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλάβανε 59 εμπορικά ακίνητα υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 219,1 χιλ. τ.μ., με εύλογη αξία €312,9 εκατ. έναντι €301,6 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Ο Όμιλος κατά το α’ εξάμηνο του 2021 απέκτησε μια νεόδμητη σύγχρονη εμπορική αποθήκη στον Ασπρόπυργο Αττικής συνολικού τιμήματος €6,9 εκατ.. Στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του, ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση του πλάνου αποεπένδυσης από ακίνητα μη στρατηγικού χαρακτήρα, ολοκληρώνοντας την πώληση συνολικά 7 ακινήτων, (6 πρατηρίων υγρών καυσίμων και ενός καταστήματος), συνολικού τιμήματος €4,4 εκατ., αποσκοπώντας αφενός στην διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων με ξεκάθαρο επενδυτικό προσανατολισμό και αφετέρου στην εξασφάλιση των σημαντικών αποδόσεων στους μετόχους.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε €23,0 εκατ. έναντι €17,5 εκατ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Εντός του α’ εξαμήνου του 2021 ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών του ακινήτων σε εύλογες αξίες ύψους €8 εκατ. έναντι €3,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

H Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30 η Ιουνίου 2021 ανήλθε σε €166,6 εκατ. ή €1,106 ανά μετοχή.