Με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού σήματος, το οποίο, λόγω μεγέθους, θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί με μεγαλύτερη απόδοση και ευελιξία επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον χώρο των υπηρεσιών εστίασης, η Vivartia προχωρά σε συγχώνευση των εταιρειών εστίασης, με απορρόφηση από τη Goody’s των Everest, La Pasteria και Evercat.

Πρόκειται για μέρος της στρατηγικής της CVC Partners στο πλαίσιο της περαιτέρω ισχυροποίησης του ομίλου Vivartia, καθώς θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων, με μέγιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης που έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, η Goody’s, όπως θα διαμορφωθεί μετά τη συγχώνευση, θα διαθέτει ικανό μέγεθος για να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης. Θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ στελεχών και του προσωπικού, δεδομένου ότι και οι απορροφούμενες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και κατ’ επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους ενώ θα είναι εκμεταλλεύσιμη η πλεονάζουσα ρευστότητα των εταιρειών.

Με τη συγχώνευση επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας εταιρείας που θα πρωταγωνιστήσει στο χώρο της εστίασης. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30.6.2021 ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Goody’s από 3,5 εκατ. ευρώ και 3.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ανέλθει σε 6,5 εκατ. ευρώ και 6.500.000 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η κάθε μία.

Τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στο πλαίσιο των γενικών συνελεύσεων και των θεσμικών διαδικασιών που προβλέπονται.

Πηγή:euro2day.gr