Εξελίξεων συνέχεια στη Forthnet. Μετά την μετατροπή των μετατρέψιμων ομολογιών της εταιρείας σε νέες μετοχές, η Δημοκρατία της Τυνησίας(!) ελέγχει έμμεσα 24.887.737 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,19% και η Crystal Almond Holdings Limited ελέγχει έμμεσα 36.332.457 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,17%.

Η Forthnet ανακοίνωσε ότι κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τα διαλαμβανόμενα στις από 26.09.2017, 01.11.2017, 19.12.2017 και 27.12.2017 ανακοινώσεις της Εταιρείας:

(α) σύμφωνα με την από 10.01.2018 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, η Δημοκρατία της Τυνησίας ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Tunisia Telecom, TT ML Limited και GO Plc. (η τελευταία εκ των οποίων κατέχει άμεσα) είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά (24.887.737) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,19% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και

(β) σύμφωνα με την από 10.01.2018 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, η Crystal Almond Holdings Limited (πρώην Largo Limited) ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Crystal Almond Ιntermediary Holdings Limited, Crystal Almond S.a.rl και WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (η τελευταία εκ των οποίων κατέχει άμεσα) τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά (36.332.457) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,17% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.