Ανακτήσεις οφειλών από κόκκινα δάνεια 1,535 δισ. ευρώ, πραγματοποίησαν οι Εταιρείες Διαχείρισης το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με ποσοστό μικρότερο και από το 1/10 να προέρχεται από ρευστοποιήσεις. Από το ποσό των ανακτήσεων μόλις 110 εκατ. ευρώ προήλθαν από πλειστηριασμούς, γεγονός που αφενός οφείλεται στις συνθήκες της πανδημίας, αφετέρου υποδηλώνει ότι οι πλειστηριασμοί είναι το έσχατο μέσο για τις ανακτήσεις οφειλών, με βασικό εργαλείο για τους Servicers τις ρυθμίσεις, συχνά με άφεση χρέους.

Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΑΔΑΔΠ) είχαν στο τέλος Ιουνίου 2021 συνολικά υπό τη διαχείρισή τους ανοίγματα 131 δις. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μη λογιστικοποιημένων τόκων, τα οποία διαχειρίζονται για λογαριασμό τραπεζών και funds. 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ, το 49% του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου ανοιγμάτων αφορά ανοίγματα που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι 51% που αφορά διαχείριση ανοιγμάτων για λογαριασμό Εταιριών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Τα υπό διαχείριση ανοίγματα είναι κυρίως μη εξυπηρετούμενα (σε ποσοστό 83%) και σε μικρότερο ποσοστό εξυπηρετούμενα (17%).

Η συνολική αξία των ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό των Εταιριών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ανέρχεται σε 67,2 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων και των μη λογιστικοποιημένων τόκων, και το 96% αυτών αφορά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Το μεγαλύτερο μέρος του εν λόγω χαρτοφυλακίου αφορά χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης (51%), ενώ ακολουθεί το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης (29%) και το χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης (20%). Από τα υπό διαχείριση μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, η πλειοψηφία είναι καταγγελμένα ανοίγματα (85%), ενώ υπάρχει ποσοστό 10% με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και ποσοστό 5% που αφορά ανοίγματα κατηγοριοποιημένα ως αβέβαιης είσπραξης (unlikely to pay).

Οι αποπληρωμές, ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και διαγραφές ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό των Εταιριών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με στοιχεία Ιουνίου του 2021 ανήλθαν σε ποσό 435 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, οι διαγραφές ανοιγμάτων που διενεργήθηκαν με στοιχεία Ιουνίου του 2021 ανέρχονται σε 118 εκατ. ευρώ, ενώ οι ρευστοποιήσεις υφιστάμενων εξασφαλίσεων κατά το ίδιο διάστημα ανέρχονται σε 35 εκατ. ευρώ. Τέλος, με στοιχεία τέλους Ιουνίου του 2021, το μεγαλύτερο ποσοστό των ρυθμισμένων ανοιγμάτων αφορά μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (58%) και ακολουθούν με ισόποσα ποσοστά ύψους 21% οι ρυθμίσεις βραχυχρόνιας διάρκειας και οι ρυθμίσεις οριστικής διευθέτησης.

Όσον αφορά στη συνολική αξία των ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό των τραπεζών, ανέρχεται σε 63,8 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένου ποσού 20,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μη λογιστικοποιημένους τόκους. Το 70% αυτών αφορά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζονται για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων αφορά χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης (47%), ενώ ακολουθούν το χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης (39%) και το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης (14%)

Οι αποπληρωμές και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων των ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων με στοιχεία Ιουνίου του 2021 ανήλθαν σε ποσό 1,1 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των μη λογιστικοποιημένων τόκων. Σημειώνεται ότι ποσό 75 εκατ. ευρώ αφορά ρευστοποιήσεις υφιστάμενων εξασφαλίσεων.

Με την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων και τις σημαντικές συναλλαγές τιτλοποίησης και μεταβίβασης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα κόκκινα δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν τμήμα του ιδιωτικού χρέους, παρόλο που κατά ένα μεγάλο ποσοστό δεν βρίσκονται πλέον στον ισολογισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων και σημαντικό ποσοστό αυτών είναι υπό τη διαχείριση των ΕΔΑΔΠ. 

Ως εκ τούτου, η ΤτΕ επισημαίνει ότι οι ΕΔΑΔΠ θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο θεσμικό πλαίσιο (π.χ. Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών και των διατάξεων του πρόσφατου νόμου περί ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας) για την ενεργητική διαχείριση των εν λόγω ανοιγμάτων, περιλαμβανομένης της βιώσιμης αναδιάρθρωσής τους μέσω αναχρηματοδότησης, προκειμένου να συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων.

Πηγή: Insider.gr, Νένα Μαλλιάρα