Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ανακοινώνει τις οικονομικές επιδόσεις που κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του 2021 και το ενεάμηνο του 2021, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη σε όλα τα βασικά μεγέθη.

Συγκεκριμένα, για το 9μηνο του 2021:

• Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και συναφή έσοδα της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση ύψους 4,0% και ανήλθαν στα 165,1 εκ. ευρώ, έναντι 158,8 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Στην εν λόγω αύξηση της παραγωγής συνεισέφερε ο Κλάδος Ζωής κατά 7,9%, ο Κλάδος Αυτοκινήτων κατά 0,6% και οι Λοιποί Γενικοί κλάδοι κατά 5,5%.

• Τα Έσοδα Επενδύσεων & Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν στα 8,9 εκ. ευρώ, έναντι 2,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση ύψους 218,2%, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση των εσόδων κατά 3,9 εκ. ευρώ από την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, σε σύγκριση με την 30/09/2020.

• Το Κόστος Ασφαλιστικών Εργασιών (Αποζημιώσεις ασφαλισμένων & Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων), ανήλθε στα 101,5 εκ. ευρώ, έναντι 86,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 17,0%.

Τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 14,0 εκ. ευρώ, βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου κατά 133,3%.

• Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρίας ανήλθε σε 442 άτομα, έναντι 448 άτομα την 30/09/2020.

Αναφορικά με τα βασικά μεγέθη του Ισολογισμού, σημειώνονται τα κάτωθι:

• Το Συνολικό Ενεργητικό της Εταιρίας παρουσίασε αύξηση ύψους 1,3% και διαμορφώθηκε στα 516,6 εκ. ευρώ, έναντι 509,7 εκ. ευρώ την 31/12/2020.
• Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας συνέχισε να είναι τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και ανήλθε σε 426,7 εκ. ευρώ, έναντι 412,5 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%.
• Τα Μαθηματικά Αποθέματα & Τεχνικές Προβλέψεις ανήλθαν στα 335,6 εκ. ευρώ, έναντι 312,9 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 7,3%.
• Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 153,2 εκ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψιν τα Αποτελέσματα Περιόδου ύψους 10,9 εκ. ευρώ, καθώς και το διανεμηθέν μέρισμα του έτους 2020 ύψους 7,9 εκ. ευρώ, έναντι 154,0 εκ. ευρώ την 31/12/2020, σημειώνοντας οριακή πτώση ύψους 0,5%.

Τα ανωτέρω μεγέθη διαμόρφωσαν το Δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) στο 13,5%.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο της στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, εκτιμώντας ότι κατέχει πλέον το 5,9%. Παράλληλα, η Εταιρία παρουσιάζει ρυθμό ανάπτυξης ασφαλίστρων ύψους 4,0% στο εννεάμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2020.

Αναφορικά με το τρίτο τρίμηνο του 2021, η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α σημείωσε σημαντική δυναμική τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Πιο αναλυτικά, το τρίτο τρίμηνο (Q3) του 2021:

• Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και συναφή έσοδα της Εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 54,1 εκ. ευρώ στο Q3 2021, έναντι 54,3 εκ. ευρώ το Q3 2020, παρουσιάζοντας μείωση 0,4%. Τα εν λόγω αποτελέσματα επηρεάστηκαν κυρίως από τη μείωση παραγωγής ασφαλίστρων ύψους 3,0% στον Κλάδο Αυτοκινήτων, τα οποία ανήλθαν σε 24,9 εκ. ευρώ το Q3 2021, έναντι 25,6 εκ. ευρώ το Q3 2020 και από την αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων των Λοιπών Γενικών Κλάδων καθώς και του Κλάδου Ζωής, ύψους 5,1% και 0,1% αντίστοιχα.

• Τα Έσοδα Επενδύσεων & Λοιπά Έσοδα ανήλθαν στα 3,0 εκ. ευρώ, έναντι 2,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση ύψους 31,2%.

• Τα Κέρδη προ Φόρων κατέγραψαν υψηλή αύξηση το τρίτο τρίμηνο του 2021 ύψους 56,0% και διαμορφώθηκαν στα 7,9 εκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπου ανήλθαν στα 5,1 εκ. ευρώ.

Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας και προοπτικές

Για την εκδήλωση και την πορεία της πανδημίας Covid-19, η Εταιρία έχει εξετάσει τον οικονομικό και υγειονομικό αντίκτυπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι δεν έχει υπάρξει σημαντική επίδραση στα κύρια οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας για το έτος 2021 από την πανδημία του Covid-19. Για το 2021 παραμένουν οι στόχοι όπως έχουν τεθεί στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρίας, ως εξής:

• Στόχος αύξησης της Καθαρής Παραγωγής κατά 5,3% και διατήρηση της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα.
• Στόχος κόστους πρόσκτησης του Κλάδου Αυτοκινήτων σε επίπεδα μικρότερα του 20,5%.
• Στόχος κόστους λειτουργίας ως (%) Καθαρών Ασφαλίστρων <14%.
• Στόχος του Δείκτη Ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτων <60%.
• Στόχος του Δείκτη Ζημιών των Λοιπών Γενικών Κλάδων <35%.
• Στόχος του Δείκτη Ζημιών του Κλάδου Ζωής Ομαδικών <70%.

Κατά την εμφάνιση της πανδημίας, η Διοίκηση του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε άμεσα σε ενεργοποίηση της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων εξετάζοντας σε διαρκή βάση τη ρευστότητα και τις επιπτώσεις του Covid - 19 στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Για την καλύτερη προετοιμασία, διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναλύσεις ευαισθησίας και stress tests στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου ακόμα και σε ακραία σενάρια. Σε όλα τα προαναφερόμενα σενάρια τόσο οι Δείκτες Φερεγγυότητας όσο και η ρευστότητα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η Διοίκηση του Ομίλου έχει σχεδιάσει μια σειρά από προληπτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων.

Σημαντικό να αναφερθεί ότι στις 22/09/2021, η Εταιρία συμμετείχε στην ευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο, που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). Η συγκεκριμένη άσκηση επικεντρώθηκε σε ένα παρατεταμένο σενάριο Covid-19 και σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το σενάριο, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB), είχε σκοπό να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας Covid-19, οι οποίες επηρεάζουν την εμπιστοσύνη παγκοσμίως και παρατείνουν την οικονομική συρρίκνωση, καθώς και να αξιολογήσει τόσο τον αντίκτυπο στα Ίδια Κεφάλαια όσο και τη θέση ρευστότητας των εταιριών στο πεδίο εφαρμογής.

Επίσης, η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας σύμφωνα με την Φερεγγυότητα ΙΙ και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και υψηλής ποιότητας χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Φερεγγυότητας SCR, στις 30/09/2021, διαμορφώθηκε σε 173,86%.

Εκτός από την επίδραση της πανδημίας, θεωρείται σκόπιμη η αναφορά των παρακάτω γεγονότων που επηρέασαν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα, το πρώτο ενεάμηνο του 2021:

• Η αύξηση της κυκλοφορίας στους δρόμους καθώς και το πλήθος των ζημιών, μεγέθη τα οποία έχουν αυξηθεί ακριβώς μετά την κατάργηση των περιορισμών μετακινήσεων. Τα παραπάνω διαμόρφωσαν τον Δείκτη Ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτων στις 30/09/2021 (ετησιοποιημένο), αυξημένο κατά 5 π.μ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Η κλιματική αλλαγή και το πλήθος των φυσικών φαινομένων. Τα ακραία φυσικά φαινόμενα (πυρκαγιές) που ξέσπασαν τον Αύγουστο σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, Βόρειας Αττικής, Ηλείας και σε πολλά ακόμα σημεία της χώρας, επηρέασαν τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις της Εταιρίας κατά 2,7 εκ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα 0,9 εκ. ευρώ περίπου αφορούν σε συμμετοχή αντασφαλιστών.

Πηγή:euro2day.gr