Στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη των συστημικών τραπεζών στέκεται ιδιαιτέρως η Eurobank Equities, διατηρώντας την εποικοδομητική της στάση ως προς αυτές για το νέο έτος και παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο των υψηλότερων επιτοκίων στην οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα του ενεργητικού, το ακόμη επισφαλές διεθνές περιβάλλον και το πιο δύσκολο πολιτικό περιβάλλον.

Παρά τις προκλήσεις, η θεμελιώδης δυναμική για τον κλάδο είναι αρκετά σταθερή, με κυρίαρχη κινητήρια δύναμη το όφελος από το re-pricing των περιουσιακών στοιχείων, υπό το πρίσμα των αυξήσεων επιτοκίων και της ενίσχυσης του όγκου. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ήταν ενδεικτικά αυτής της δυναμικής, όπως σημειώνει η Χρηματιστηριακή, με τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) να αυξάνονται κατά 10% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα κυρίως από τη διεύρυνση των επιτοκιακών περιθωρίων (ταχύτερη ανατιμολόγηση των δανείων) και την αύξηση των δανείων που παρέμεινε ισχυρή (αύξηση 12% στα εξυπηρετούμενα δάνεια σε ετήσια βάση).

- Μεγαλύτερη έμφαση στο κόστος χρηματοδότησης: Το τέταρτο τρίμηνο του 2022 θα ενσωματώσει όλους τους θετικούς καταλύτες και πιο συγκεκριμένα: 1) την ταχύτερη ανατιμολόγηση των δανείων έναντι των καταθέσεων 2) την ακόμα ισχυρή αύξηση των δανείων, 3) το σχετικά χαμηλό κόστος που σχετίζεται με τα MREL (έναντι μελλοντικού κόστους για εκδόσεις της τάξεως των 8 - 10 δισ. ευρώ για τη χρονική περίδο 2023 - 2024). Ως εκ τούτου, η Eurobank Equities αναμένει πως το τέταρτο τρίμηνο του 2022 θα σηματοδοτήσει το ανώτατο σημείο ως προς τα καθαρά έσοδα από τόκους καθώς τα επόμενα τρίμηνα θα επιβαρυνθούν από την αυξανόμενη μετακύλιση των υψηλότερων επιτοκίων στους καταθέτες, τον υψηλότερο όγκο εκδόσεων MREL και την πιθανή πίεση στα περιθώρια δανεισμού. Συνεπώς, για τα καθαρά έσοδα αναμένεται περαιτέρω δυναμική κατά το φετινό έτος (αύξηση 14%), τη στιγμή που ο θερμότερος από το αναμενόμενο χειμώνας έχει αμβλύνει τους φόβους για μια κρίση γύρω από το φυσικό αέριο οδηγώντας σε μια εξομάλυνση των πληθωριστικών πιέσεων, κάτι που προμηνύει θετικές τάσεις στην ποιότητα του ενεργητικού.

- Διψήφιες αναβαθμίσεις στα EPS: Η Eurobank Equities αναμένει 8,5% - 10,5% προσαρμοσμένη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) το 2023, αυξάνοντας σημαντικά τις εκτιμήσεις της για το 2022 - 2024 (14% - 18% - 8% για το 2022 - 2024) λαμβάνοντας υπόψη το ισχυρό τρίτο τρίμηνο του 2022 και τις τελευταίες εξελίξεις (τάσεις γύρω από τα NPEs, πιο «επιθετικοί» χειρισμοί από την ΕΚΤ στα επιτόκια, guidance διοικήσεων κ.λπ.). Πλέον, αναμένεται ότι τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ θα φτάσουν έως τις 250 μονάδες βάσης το 2023 (αφήνοντας περιθώρια για μια περαιτέρω αναθεώρηση προς τα πάνω, δεδομένου του consensus των οικονομολόγων που βλέπει τα επιτόκια στο 3%), με την προκύπτουσα αύξηση των NII να υπερκαλύπτει το υψηλότερο κόστος που σχετίζεται με τα MREL και την ανοδική πορεία του κόστους κινδύνου (CoR - αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βα΄ση κατά μέσο όρο στις 99 - 73 μονάδες βάση για το 2023 - 2024). Επίσης, η Eurobank Equities, αναμένει ρυθμό αύξησης των εσόδων από προμήθειες CAGR της τάξεως του 2,2% για τη χρονική περίοδο 2022 - 2024 υπό το πρίσμα των πρωτοβουλιών των ελληνικών τραπεζών για μείωση των χρεώσεων και των προμηθειών.

Επίσης, όπως σημειώνει η Χρηματιστήριακή, οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν μια συγχρονισμένη ανοδική κίνηση με τις αντίστοιχες τράπεζες της περιφέρειας κατά το περυσινό έτος, καθώς μετά το sell-off στα μέσα του έτους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ακολούθησε μια πιο risk on περίοδος (τέταρτο τρίμηνο του 2022). Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο δείκτη ενσώματης λογιστικής αξίας (TBV) στο 0,55x για το 2023 ως σύνολο (συμπεριλαμβανομένης της Eurobank) και εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ένα discount της τάξεως του 22% έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών τραπεζών (ενσωματώνοντας ουσιαστικά κόστος ιδίων κεφαλαίων 16% έναντι 12% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες).

Έτσι, το risk - reward φαίνεται θετικό, δεδομένων των πιεσμένων αποτιμήσεων, ιδίως εν όψει της συνεχιζόμενης βελτίωσης των θεμελιωδών τους θέσεων (και της συσσώρευσης κεφαλαίων), της επερχόμενης αποεπένδυσης των συμμετοχών του ΤΧΣ και της πιθανής επιστροφής της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα το 2023.

Σε αυτή τη βάση η Eurobank Equities επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy» για όλες τις τράπεζες που καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι βραχυπρόθεσμα, είναι πιθανό να παραμείνουν επιρρεπείς σε διακυμάνσεις στο επενδυτικό κλίμα, ειδικά εν όψει του γεγονότος «βασικού κινδύνου» για την Ελλάδα το 2023, δηλαδή τις εκλογές που θα διεξαχθούν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Μέσα σε αυτό το διάστημα, μετατοπίζει την προτίμησή της στην Alpha Bank, λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία μεταξύ θεμελιωδών μεγεθών και αποτίμησης, ειδικά καθώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που εξακολουθεί να διαπραγματεύεται χαμηλότερα από τα προπολεμικά της επίπεδα, έχοντας υποαποδώσει σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού.

Κατά συνέπεια, η Xρηματιστηριακή αυξάνει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες και πιο συγκεκριμένα στα 1,63 ευρώ για την Alpha Bank από 1,5 ευρώ προηγουμένως, στα 5,01 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα από 4,58 ευρώ προηγουμένως και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 2,47 ευρώ από 2,02 ευρώ.