Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, τη δημιουργία μιας νέας, λειτουργικά αυτόνομης εταιρείας, η οποία θα ελέγχεται από κοινού από τη Suez, η οποία έχει την έδρα της στη Γαλλία και την Acea, η οποία έχει την έδρα της στην Ιταλία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κοινή επιχείρηση θα αναπτύξει και στη συνέχεια θα διαθέσει στο εμπόριο ένα καινοτόμο σύστημα μέτρησης για υπηρεσίες ύδρευσης.

Η Suez έχει παρουσία σε όλο τον κόσμο, δραστηριοποιούμενη στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης νερού, παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού και ανάκτησης λυμάτων για δημόσιους πελάτες. Η Acea δραστηριοποιείται στην Ιταλία, μεταξύ άλλων στους τομείς της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ύδρευσης, της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και της παραγωγής ενέργειας.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένων των πολύ περιορισμένων αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η πράξη εξετάστηκε δυνάμει της απλουστευμένης διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.