Μετά την μετατροπή των μετατρέψιμων ομολογιών της Forthnet σε νέες μετοχές το ποσοστό της Εθνικής Τράπεζας στην εισηγμένη ανέρχεται στο 11,01%, της Τράπεζας Πειραιώς στο 13,7% και της Alpha Bank στο 7,69%.

Ειδικότερα, η Forthnet ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τα διαλαμβανόμενα στις από 26.09.2017, 01.11.2017 και 19.12.2017 ανακοινώσεις της Εταιρείας:

(α) σύμφωνα με την από 22.12.2017 γνωστοποίησή της, η Alpha Bank Α.Ε. κατέχει δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (12.592.500) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,69% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,

(β) σύμφωνα με την από 22.12.2017 γνωστοποίησή της, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. κατέχει δεκαοκτώ εκατομμύρια τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά (18.039.387) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,01% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και

(γ) σύμφωνα με την από 27.12.2017 γνωστοποίησή της, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατέχει είκοσι δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία (22.431.163) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,6929% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.