Στην ένατη και τελευταία άσκηση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) περιλαμβανομένων και των κλασματικών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ασκήθηκαν 7.136 warrants. Τα 843.629.886 warrants που δεν ασκήθηκαν ακυρώνονται.

Τα οριστικά αποτελέσματα της τελευταίας άσκησης Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών γνωστοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς  με ανακοίνωσή της. 

Ειδικότερα, η τράπεζα σε συνέχεια της από 20.12.2017 ανακοίνωσής της αναφορικά με τη διαδικασία της ένατης (9ης) άσκησης Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (εφεξής τα «Warrants»), η Τράπεζα ανακοινώνει ότι μετά το διακανονισμό των εντολών άσκησης Warrants, περιλαμβανομένων των κλασματικών μετοχών, ασκήθηκαν συνολικά 7.136 Warrants επί μετοχών έκδοσης της Τράπεζας και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.).

Από την άσκηση των Warrants προέκυψαν 15 κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν στο 0,0000034% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, και ανάλογη αύξηση των εν κυκλοφορία μετοχών (free float).

Το αναλογούν ποσό, το οποίο καταβλήθηκε από τους ασκήσαντες τα Warrants προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανέρχεται σε 64.260,00 ευρώ.

Η 02.01.2018 ήταν η τελευταία ημερομηνία άσκησης των Warrants και, βάσει των προβλεπομένων στον Ν.3864/2010 και στην Π.Υ.Σ. 43/2015, η οποία τροποποίησε την Π.Υ.Σ. 38/2012, σε συνδυασμό με την Π.Υ.Σ. 6/2013, τα Warrants που δεν ασκήθηκαν έως και την ημερομηνία αυτή έχουν παύσει αυτοδικαίως να ισχύουν και ακυρώθηκαν από το Τ.Χ.Σ. την 05.01.2018.

Αριθμός Warrants προς ακύρωση 843.629.886 
Αριθμός λοιπών κοινών μετοχών ιδιοκτησίας Τ.Χ.Σ. / Ποσοστό επί του Συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου 115.375.400 26,42%
Αριθμός κοινών μετοχών ιδιοκτησίας Ιδιωτών Επενδυτών / Ποσοστό επί του Συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου 321.283.764 73,58%
Συνολικός αριθμός εν κυκλοφορία κοινών μετοχών / Ποσοστό επί του Συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου 436.659.164 100,00%