Μέχρι και χτες, οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου (και γ’ τριμήνου) είχαν ήδη γνωστοποιήσει ή προβλέπονταν να ανακοινώσουν οι «μεγάλοι» του ΧΑ (π.χ. τράπεζες, εταιρείες του FTSE 25 ή και κάποιες εταιρείες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης) καθώς και όσες εισηγμένες αποφάσιζαν να προβούν σε τέτοια κίνηση (έως τα τέλη Νοεμβρίου).

Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με σχετική επιστολή που απέστειλε στις εισηγμένες, ζήτησε από όλες να βγάλουν συνοπτικά αποτελέσματα μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Βέβαια για λόγους covid το ίδιο «έκτακτο γεγονός» έχει προκύψει και τα προηγούμενα δύο έτη. Απλά τώρα ο λόγος είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και την επιδείνωση του μακροοικονομικού οικονομικού περιβάλλοντος εν γένει και πώς αυτά επηρεάζουν στη δραστηριότητα των εκδοτών με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου.

Τα στοιχεία γ’ τριμήνου
Επί της ουσίας όλες οι εισηγμένες πρέπει να δώσουν στοιχεία γ’ τριμήνου 2022 όπου «θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα:

τα έσοδα από πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ' τρίμηνο της χρήσης 2022 και σε σωρευτική βάση, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου,
σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2022».
Μαζί με αυτά, οι εισηγμένες να συμπεριλάβουν και «κάθε γνωστή έως σήμερα σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις ως άνω περιγραφόμενες επιπτώσεις, στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη των εκδοτών, στις προοπτικές ή/και στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει ο Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς».

Πρόκειται δηλαδή συνολικά για παροχή πρόσθετης ενημέρωσης στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων των εισηγμένων και τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών τους κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2022.

Κατά συνέπεια, όλες οι εταιρείες έχουν περιθώριο περίπου 35 ημερών για να «μαζέψουν» τα στοιχεία που ζήτησε η Ε.Κ. προς πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σε μια δύσκολη ομολογουμένως, όσο και σύνθετη, οικονομική και γεωπολιτική συγκυρία.