Αύξηση τζίρου για το εννεάμηνο του 2022 εμφάνισε ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς διαμορφώθηκε σε EUR29,3 εκ., έναντι EUR27,0 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενισχυμένος κατά 8,5%.

Το 57% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή EUR1,5 εκ. σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2021, ήτοι αύξηση 10,1%. Ποσοστό 13% του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά EUR0,8 εκ. σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο (+26%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς.

Τέλος, 30% του κύκλου εργασιών προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο Όμιλος, και παρέμεινε στο επίπεδο του εννεαμήνου του 2021.

Σημειώνεται πως κατά το εννεάμηνο του 2022 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR78,8 εκ. αυξημένη κατά 6,9% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2021 (EUR73,7 εκ.) αν και η μέση επίδοση γ΄ τριμήνου διαμορφώθηκε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη του 1ου εξαμήνου (EUR56,3 εκ. έναντι EUR91 εκ. αντίστοιχα).

Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς αυξήθηκε κατά 6,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του εννεαμήνου του 2021 (EUR63,4 δις έναντι EUR59,7 δις). Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το εννεάμηνο του 2022 μειωμένος κατά 9,1% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε EUR16,9 εκ. έναντι EUR15,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένο κατά 11,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε EUR11,2 εκ., αυξημένα κατά 2,8% σε σχέση με τα EUR10,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το εννεάμηνο του 2022, ανήλθαν στα EUR7,7 εκ. έναντι EUR7,6 εκ. το εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 1,3%.

Το εννεάμηνο του 2022 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα EUR6,8 εκ. έναντι EUR7,0 εκ. το εννεάμηνο του 2021 παρουσιάζοντας μείωση 2,9%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,115 έναντι EUR0,116 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2022 καταγράφεται σημαντική άνοδος στις τιμές ενέργειας ως απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία. Το γεγονός αυτό δεν έχει επηρεάσει σημαντικά την κερδοφορία του Ομίλου το εννεάμηνο του 2022, καθώς το κόστος ενέργειας είναι σχετικά μικρό ποσοστό επί του συνόλου των λειτουργικών δαπανών.