Το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Nissos προς τον Κορρέ, καθώς και το ενημερωτικό δελτίο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών έως 120.000 ομολογιών, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 811η/21.3.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών έως 120.000 χιλιάδων κοινών, ανώνυμων ομολογιών της, συνολικού ποσού έως € 120.000.000.

• Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ».