Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, μοναδικού μετόχου της ΕΤΑΔ, προχώρησε σε αναδιαμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου με την αξιολόγηση, επιλογή και τον διορισμό νέων μελών που διαθέτουν μακρά επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας

Για την επιλογή των νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ, ακολουθήθηκε ανοικτή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής μελών, σε συνεργασία με δύο εξειδικευμένες εταιρείες διεθνούς κύρους, αξιολογώντας τους υποψήφιους στη βάση των κριτηρίων που είχαν προσδιορισθεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, ομόφωνα, αποφάσισε το διορισμό τεσσάρων νέων Μελών και η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ μαζί με τα υφιστάμενα δύο Μέλη, έχει ως εξής:

  1. Γρηγόριος Αναστασιάδης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
  2. Στέφανος-Διονύσιος Βλαστός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
  3. Παναγιώτης Μπαλωμένος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
  4. Άννα Σαΐπη,  Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
  5. Χαρά Βαρδακάρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
  6. Μιχάλης Κανδαράκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Στόχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ είναι να επιταχύνει την υλοποίηση σημαντικών έργων με στόχο την ταχύτερη εξυγίανση, ωρίμανση και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας και των εσόδων της. Ως αποτέλεσμα, θα συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου με την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Λειτουργώντας ως φορέας αλλαγής, το Υπερταμείο εφαρμόζει στις θυγατρικές του πρότυπα που συμβάλλουν στην αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διακυβέρνησης των εταιριών, είτε είναι εισηγμένες είτε όχι. Σε αυτό το πλαίσιο, εναρμονίζει πλήρως τις πολιτικές του με τον νέο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ και διαμορφώνει ανάλογα το νέο ΔΣ της ΕΤΑΔ με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε αυτό να διαμορφώνεται στο 33%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου καλωσορίζει τον νέο Πρόεδρο και τα νέα μέλη και εύχεται καλή επιτυχία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Παράλληλα, ευχαριστεί τον κ. Μπέζα για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη θητεία του στην ΕΤΑΔ ως Πρόεδρος και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, των οποίων η θητεία ολοκληρώθηκε.