Το ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέρχεται με τις υπογεγραμμένες και προς υπογραφή νέες συμβάσεις σε 4,9 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου στις 31.12.2021 ανήλθε σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Με την προσθήκη των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο θα φτάσει το επόμενο διάστημα στα 4,9 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 400 εκατ. ευρώ προέρχονται από το εξωτερικό και τα υπόλοιπα 4,5 δισ. ευρώ αφορούν σε δραστηριότητες στην Ελλάδα. Από το εγχώριο ανεκτέλεστο (υπογεγραμμένο και προς υπογραφή), σε δημόσια έργα αντιστοιχούν περίπου 1,7 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 2,8 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε ιδιωτικά έργα ή σε κατασκευαστικό αντικείμενο που εντάσσεται στον Όμιλο μέσω έργων Παραχωρήσεων / ΣΔΙΤ στα οποία έχει ήδη ή πρόκειται να επενδύσει ο Όμιλος (π.χ. νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο στο Ελληνικό, Εγνατία Οδός κ.α.).

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνεχίζεται εντατικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του (υποδομές, παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, παραγωγή κι αποθήκευση ενέργειας, κυκλική οικονομία – έργα περιβάλλοντος), με τις συνολικές επενδύσεις που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος να υπερβαίνουν σε αξία τα 6,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των έργων της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου αναμένεται η οριστικοποίηση της ανάθεσής τους σε επενδυτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ενεργειακών μονάδων, ΑΠΕ ή/και θερμικής ενέργειας, που ανήκουν ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος, σε Ελλάδα και Εξωτερικό, ανέρχεται σε 1.483,6 ΜW, ενώ διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ 406 MW στην Ελλάδα και 877 MW στον τομέα παραγωγής ηλεκτρισμού από Θερμικές πηγές ενέργειας με ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου 50%. Επίσης, το επενδυτικό πρόγραμμα του Όμιλου σε ΑΠΕ εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς στοχεύοντας η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να προσεγγίσει τα 6,4 GW έως το 2029.

Το EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένο EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ανήλθε σε 323,5 εκατ. ευρώ το 2021 και σε 242,0 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 33,7% κυρίως για λόγους που οφείλονται στην αύξηση του κύκλου εργασιών και τη βελτίωση του μικτού κέρδους σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση, το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (χρηματικά διαθέσιμα μείον δανειακές υποχρεώσεις) ανήλθε την 31.12.2021 σε περίπου μείον 1.231,7 εκατ. ευρώ, έναντι μείον 1.317,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2020 και είναι βελτιωμένο κατά 85,6 εκατ. ευρώ. Οι επενδυτικές δαπάνες για τη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 245,6 εκατ. ευρώ, έναντι 134,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και σχεδόν το σύνολο του ποσού, έχει δαπανηθεί στον τομέα της παραγωγής ενέργειας. Το Συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου την 31.12.2021 ανέρχεται σε 4.812 εκατ. ευρώ, έναντι 4.635 εκατ. ευρώ την 31.12.2020.

Λειτουργικός Τομέας Κατασκευών
Ο Κύκλος Εργασιών από τη δραστηριότητα των κατασκευών ανήλθε σε 600,6 εκατ. ευρώ έναντι 525,9 εκατ. ευρώ το 2020 και είναι αυξημένος κατά 14,2%. Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται σχεδόν στο σύνολό της στην κατασκευαστική δραστηριότητα από την ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων, καθώς και στην κατασκευή των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου. Το EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένο EBITDA), ανήλθε σε 52,8 εκατ. ευρώ έναντι 19,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και είναι αυξημένο κατά 177%, λόγω της αύξησης των εσόδων και της βελτίωσης του περιθωρίου κέρδους των εν εξελίξει έργων. Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 42,4 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και είναι σημαντικά αυξημένα από τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους. Ο Κύκλος Εργασιών του Κατασκευαστικού Τομέα προς τρίτους προέρχεται από τις δραστηριότητες, α) στην Ελλάδα και την Κύπρο σε ποσοστό 90%, β) σε Βαλκανικές χώρες σε ποσοστό 8% και γ) σε χώρες της Μέσης Ανατολής σε ποσοστό 2%.

Επιπρόσθετα, οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, καθώς στα επόμενα χρόνια ο προϋπολογισμός των νέων έργων που θα βγουν προς δημοπράτηση θα ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ένα σημαντικό τμήμα εκτιμάται ότι θα εκτελεσθεί από τον Όμιλο.

Παράλληλα, η ύπαρξη συνεργειών που θα προκύψουν από την εκτέλεση νέων επενδύσεων εντός του Ομίλου (Παραχώρηση Εγνατίας, ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του τομέα των ΑΠΕ, καθώς και η κατασκευή μεγάλων έργων αντλιοταμίευσης) θα συνδράμουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών του τομέα.

Λειτουργικός Τομέας Παραχωρήσεων – Αυτό / Συγχρηματοδοτούμενων έργων
Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα των Παραχωρήσεων, ανήλθε σε 173,0 εκατ. ευρώ, έναντι 151,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξημένες διελεύσεις στο β’ εξάμηνο του 2021 συνεπεία της εξάλειψης των περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω COVID-19. Το EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένο EBITDA), ανήλθε σε 101,8 εκατ. ευρώ, έναντι 105,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και είναι μειωμένο κατά 3,5% . Στον υπολογισμό του EBITDA συμπεριλαμβάνονται οι αποζημιώσεις α) από μη λειτουργία των διοδίων και β) από απαγορεύσεις διελεύσεων λόγω COVID-19, κατά το 2021. Η μείωση του EBITDA μεταξύ 2021 και 2020, οφείλεται στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων των αυτοκινητοδρόμων, κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η ανακήρυξης της Ένωσης Προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.(75%) – EGIS PROJECTS S.A. (25%), ως Προτιμητέο Επενδυτή για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της, για χρονική περίοδο 35 ετών, σηματοδοτεί μια εξαιρετικά θετική και πολλαπλά σημαντική εξέλιξη, με πλήθος οφέλη για τον Όμιλο και τους μετόχους του, καθώς εντάσσει στο διαρκώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεών του τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της χώρας κι έναν από τους μεγαλύτερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνολικού μήκους (συμπεριλαμβανομένων των τριών κάθετων οδικών αξόνων) 883 χλμ. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ξεπερνά πλέον τα 1.500 χλμ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων στη χώρα κι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα του Ομίλου να παράγει σημαντικά, σταθερά κι επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου. Η δεσμευτική προσφορά ανέρχεται σε 1.496 εκατ. ευρώ, με την έναρξη της παραχώρησης να εκτιμάται εντός του 2022.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με το έργο του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, σημειώνεται ότι εξελίσσονται οι διαδικασίες για την ανάληψη του έργου στο οποίο συμμετέχει ο Όμιλος. Παράλληλα, εγκρίθηκε το νέο Master Plan για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος συμμετέχει σε πλήθος διαγωνισμών για σημαντικά έργα παραχώρησης και Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).