Το Διοικητικό Συμβούλιο της IDEAL προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του οικονομικού έτους 2021 και αντ’ αυτού να εισηγηθεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η κεφαλαιοποίηση για την ΑΜΚ προβλέπεται να γίνει από το λογαριασμό “Διαφορά υπέρ το Άρτιο”, ποσού 2.203.268,13 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07ευρώ (από 0,40 σε 0,47 ανά μετοχή) και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.203.268,13 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07ευρώ (από 0,47 σε 0,40 ανά μετοχή).

Παράλληλα, προβλέπεται η επιστροφή του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Τα παραπάνω υπόκεινται στην έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί την 23η Ιουνίου 2022.

Όπως αναφέρεται, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Ακόμα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η Ideal Holdings αναφέρει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022 το οποίο ανακοινώθηκε στις 22.03.2022, τροποποιείται ως προς την ημερομηνία Ανακοίνωσης των Αποτελεσμάτων του Α’ τριμήνου 2022 από τις 31.05.2022 στις 16.05.2022 και επικαιροποιείται ως ακολούθως:

- Ανακοίνωση Proforma Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022

- Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022

- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2022 Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022

- Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχών με νέα ονομαστική αξία Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022

- Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

- Ημερομηνία έναρξης καταβολής της μείωσης του κεφαλαίου στους
δικαιούχους Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022

- Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022 Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022

- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2022 Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022