Την απόφαση να μη διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2021 λόγω σωρευμένων ζημιών προηγούμενων ετών έλαβε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Revoil.

Συγκεκριμένα, η εταιρική ανακοίνωση αναφέρει:

“Η Εταιρία με την επωνυμία “ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ” ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) 8 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 16.230.374 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 74,07% επί συνόλου 21.912.599 κοινών ονομαστικών μετοχών. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021.

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021.

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 16.230.374 (74,07% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.230.374 (100%), κατά 0, αποχή 0.

4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος λόγω σωρευμένων ζημιών προηγούμενων ετών.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 16.230.374 (74,07% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.230.374 (100%), κατά 0, αποχή 0.

5. Με απαρτία 74,07% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων και μετά από φανερή ψηφοφορία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021 και απάλλαξε ομόφωνα τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 16.230.374 (74,07% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.230.374 (100%), κατά 0, αποχή 0.

6. Ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση του 2021 μέσω της υποβληθείσας από την Πρόεδρο της Επιτροπής Έκθεσης Πεπραγμένων.

7. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 16.230.374 (74,07% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.230.374 (100%), κατά 0, αποχή 0.

8. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 16.230.374 (74,07% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.230.374 (100%), κατά 0, αποχή 0.

9. Εξέλεξε για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Ιανουαρίου 2022 την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton με Α.Μ. ΣΟΕΛ : 127.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 16.230.374 (74,07% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.230.374 (100%), κατά 0, αποχή 0.

10. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση είναι αναρτημένη στο site της Εταιρείας στη διεύθυνση www.revoil.gr στην ενότητα των Επενδυτικών Σχέσεων.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 16.230.374 (74,07% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.230.374 (100%), κατά 0, αποχή 0.

11. Έλαβε γνώση της αναφοράς-έκθεσης που υπέβαλαν από κοινού τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

12. Ενέκρινε την αναθεώρηση – τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία είναι διαθέσιμη στο site της Εταιρίας στη διεύθυνση www.revoil.gr στην ενότητα των Επενδυτικών Σχέσεων.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 16.230.374 (74,07% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.230.374 (100%), κατά 0, αποχή 0.

13. Ενέκρινε την αναθεώρηση – τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, η οποία είναι διαθέσιμη στο site της Εταιρίας στη διεύθυνση www.revoil.gr στην ενότητα των Επενδυτικών Σχέσεων.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 16.230.374 (74,07% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.230.374 (100%), κατά 0, αποχή 0.

14. Χορήγησε την άδεια κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 και ενέκρινε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 16.230.374 (74,07% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.230.374 (100%), κατά 0, αποχή 0.

15. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα”.