Με αφορμή την ποικιλομορφία και ετερογένεια στα τιμολόγια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, που δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την ορθή επιλογή πάροχου από πλευράς των καταναλωτών, η ΡΑΕ έκρινε σκόπιμη και αναγκαία την εναρμόνιση τους.

Με ανακοίνωση της, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες τόσο για την αποτύπωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για κρατική επιδότηση τους.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της η ΡΑΕ αναφέρει τα ακόλουθα:

«Με το άρθρο 138 του προσφάτως εκδοθέντος νόμου 4951/2022, η Πολιτεία προχώρησε στη «θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης». Οι εν λόγω έκτακτες ρυθμίσεις συνίστανται στην υποχρέωση παροχής από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας ενός συγκεκριμένου τύπου τιμολογίου, τα χαρακτηριστικά του οποίου και οι όροι παροχής του καθορίζονται δεσμευτικά στο εν λόγω άρθρο (παρ. 1, 2 και 4), με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας των χρεώσεων, την προώθηση της συγκρισιμότητας των τιμολογίων και την ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε –αφού θα έχουν ενημερωθεί καταλλήλως και επαρκώς– να δύνανται να προβλέπουν το ενεργειακό τους κόστος και να προβαίνουν στην πλέον συμφέρουσα για τους ίδιους επιλογή Προμηθευτή και προϊόντος προμήθειας.

Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές επικοινωνίας των νέων τιμολογίων που υιοθετούσαν οι Προμηθευτές, πραγματοποίησε έλεγχο επί του συνόλου των διαφημιστικών καταχωρίσεων των Προμηθευτών, καθώς και των εμπορικών τους συνεργατών, σε έντυπα, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα, ιστοτόπους, καθώς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που σχετίζονται με τα νέα προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 και προέβη σε σχετικές Ανακοινώσεις (βλ. την από 1.8.2022 Ανακοίνωση ΡΑΕ «Ανακοίνωση της ΡΑΕ: Φαινόμενα παραπλανητικών αναφορών – διαφημίσεων από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με τις χορηγούμενες από την Πολιτεία επιδοτήσεις των Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβαση – Προειδοποίηση για την άμεση παύση των αθέμιτων και καταχρηστικών πρακτικών» και την από 4.8.2022 Ανακοίνωση ΡΑΕ «Δεύτερη Ανακοίνωση ΡΑΕ: Φαινόμενα παραπλανητικών αναφορών – διαφημίσεων από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με τις χορηγούμενες από την Πολιτεία επιδοτήσεις των Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης – Προθεσμία για απόσυρση – αναμόρφωση καταχωρήσεων»).

Όπως παρατηρήθηκε, οι Προμηθευτές έχουν υιοθετήσει διαφορετικούς τρόπους αποτύπωσης της απαραίτητης ενημέρωσης για τον τρόπο που προέκυψε η τελική τιμή. Η διαπιστούμενη ποικιλομορφία και ετερογένεια δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την ορθή, περιεκτική και πλήρη πληροφόρηση, καθώς και τη συγκρισιμότητα των προϊόντων προμήθειας. Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι ο τρόπος παρουσίασης της «τελικής τιμής καταναλωτή», καθώς και της επιδότησης μέσω του ΤΕΜ, επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση της βούλησης του καταναλωτή για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας και, υπό αυτήν την έννοια, συνιστά στοιχείο που δύναται να αναχθεί σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα ή πλεονέκτημα για κάθε Προμηθευτή, έκρινε σκόπιμη και αναγκαία την εναρμόνιση των σχετικών καταχωρίσεων. Η εν λόγω εναρμόνιση θεωρήθηκε το αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό μέσο προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμευτικές απαιτήσεις του άρθρου 138 παρ. 4 εδάφια (δ) και (ε) του ν. 4951/2022, να διασφαλισθεί το δικαίωμα του καταναλωτή σε «ενσυνείδητη επιλογή» και να αποφευχθούν αθέμιτες πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΡΑΕ, με απόφαση της Ολομέλειάς της κατά την από 4.8.2022 συνεδρίασή της, σε άσκηση των αρμοδιοτήτων της εκ των άρθρων 3, 22 παρ. 1 και 4, 24 και 49 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 138 παρ. 5 του ν. 4951/2022, προέβη στην έκδοση Κατευθυντηρίων Οδηγιών σχετικά με την τιμολόγηση των προγραμμάτων προμήθειας που καταρτίστηκαν στη βάση του άρθρου 138 του ν. 4951/2022.

Σχετικώς, συστήνεται στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας να υιοθετήσουν την ακόλουθη μορφή απεικόνισης της αρχικής – βασικής χρέωσης Προμήθειας, της αποτύπωσης της κρατικής επιδότησης και της προκύπτουσας τελικής τιμής καταναλωτή. Ο εν λόγω μορφότυπος θα πρέπει να υιοθετείται σε κάθε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο, ενημερωτική επικοινωνία, εμπορική – διαφημιστική καταχώριση, καθώς και στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των κάτωθι στοιχείων οφείλει να έχει το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς, χρώματος και φόντου, καθώς και να τίθεται στο ίδιο οπτικό επίπεδο. Σε συνέχεια των ανωτέρω, συστήνεται η υιοθέτηση του ακόλουθου υποδείγματος αποτύπωσης των Χρεώσεων Προμήθειας και Κρατικής Επιδότησης μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. 2 του ν. 4951/2022

Σημείωση: όλες οι τιμές αποτυπώνονται με το ίδιο μέγεθος χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων, χρώματος και φόντου.

* Οι κλίμακες κατανάλωσης να αναπροσαρμοστούν σε επίπεδο μήνα (0-500 kWhτο μήνα αντί για 0-2000 KWh το τετράμηνο). Αν υπάρχουν κλίμακες στη χρέωση προμήθειας (π.χ. 0-500 kWh, 501 και άνω), να αποτυπώνονται όλες οι χρεώσεις για κάθε μια κλίμακα κατανάλωσης σε διαφορετική γραμμή. π.χ. Αν η κλίμακα χρέωσης προμήθειας είναι 0-500 kWh το μήνα και χορηγείται έκπτωση από τον Προμηθευτή για τις πρώτες 0-100 kWh το μήνα, τότε πρέπει να αποτυπώνεται οι χρεώσεις για 0-100 KWh το μήνα, και 101-500 KWh το μήνα.

**Για ειδικές κατηγορίες πελατών που -λόγω συγκεκριμένων ιδιοτήτων, που φέρουν αποκλειστικά- είναι επιλέξιμοι προς χορήγηση ειδικής έκπτωσης, προσήκει η διακριτή αποτύπωση των παραμέτρων διαμόρφωσης του κόστους τους.

*** Η Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση δεν συμπεριλαμβάνει τις Πάγιες Χρεώσεις (στήλη 1) καθώς και τις επιπλέον εκπτώσεις που δύνανται να προσφέρει ο Προμηθευτής και οι οποίες αφορούν ειδικές κατηγορίες καταναλωτών π.χ. υφιστάμενους πελάτες ή νέους πελάτες».