Με καθαρά κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ έκλεισε το α' εξάμηνο του 2022 για τον όμιλο Fourlis.

Παράλληλα, ο όμιλος παρουσίασε πωλήσεις 212,6 εκατ. ευρώ έναντι 185,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ανήλθαν στα 28,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 36,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA (OPR), ανήλθαν σε € 9,7 εκατ. έναντι κερδών € 13,3 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1,2 εκατ. έναντι € 0,9 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογη αξία (Trade Estates ΑΕΕΑΠ) ποσού € 5,8 εκατ..

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου FOURLIS στις 30/06/2022 ήταν € 212,5 εκατ.. Από αυτά, € 123,5 εκατ. (€ 87,2 εκατ. στις 30/06/2021) αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες λιανικής του Ομίλου και € 89,0 εκατ. (€ 8,7 εκατ. στις 30/06/2021) αφορούν τη δραστηριότητα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία “Trade Estates ΑΕΕΑΠ”.

Αύξηση 18,1% στις πωλήσεις των ΙΚΕΑ
Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 131,6, εκατ. έναντι € 111,4 εκατ. , αυξημένες κατά 18,1%.

Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 21,3% ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,7% συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε € 7,2 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4,6 εκατ.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 5 μεγάλα καταστήματα ΙΚΕΑ (3 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, και 1 στη Βουλγαρία), 6 μεσαίου μεγέθους καταστήματα (4 στην Ελλάδα και 2 στη Βουλγαρία) και 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pickup-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ (6 από αυτά στην Ελλάδα, 2 στην Βουλγαρία και 1 στην Κύπρο).

Τέλος, σχεδιάζονται ή είναι υπό κατασκευή τρία νέα μεσαίου μεγέθους καταστήματα στην Ελλάδα με στόχο να λειτουργήσουν τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Άνοδος στις πωλήσεις του Intersport
Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις ανήλθαν στα € 81,2 εκατ. έναντι € 74,2 εκατ. , αυξημένες κατά 9,4%.

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,1% , ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 5,1%, συγκρινόμενες με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε € 3,8 εκατ. έναντι € 7,8 εκατ. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 2,0 εκατ.

Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 133 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 55 καταστήματα στην Ελλάδα, 32 στη Ρουμανία, 12 στην Τουρκία, 10 στη Βουλγαρία και 7 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία.

Συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης του υπάρχοντος δικτύου καταστημάτων. Αναφορικά με τα προβλήματα που διεθνώς επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαθεσιμότητα προϊόντων, κυρίως στον κλάδο οικιακού εξοπλισμού και επίπλων, η μέχρι σήμερα επίδραση τους συνεχίζει να είναι σημαντική, αλλά με τάση βελτίωσης.

Το κόστος ενέργειας για τη λειτουργία των καταστημάτων και των αποθηκών του Ομίλου, επηρεάστηκε από τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται διεθνώς, και αποτελεί το πλέον το 5,6% των λειτουργικών εξόδων του 1ου εξαμήνου του 2022 σε σχέση με 4,7% στο σύνολο του 2021.

Συνεχίζεται η προετοιμασία για την είσοδο της Trade Estates στο Χρηματιστήριο
Η προετοιμασία για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Trade Estates, θυγατρικής ΑΕΕΑΠ του Ομίλου συνεχίζεται, με στόχο η δημόσια προσφορά να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα και με τις συνθήκες της αγοράς. Με υπάρχοντα ακίνητα αξίας €286 εκατομμυρίων και πρόγραμμα αγορών και ανάπτυξης άνω των €200 εκατομμυρίων, η Trade Estates συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου.