Από τις 21 Σεπτεμβρίου έως το αργότερο στις 3 Οκτωβρίου θα διαρκέσει το πρόγραμμα επαναφοράς ιδίων μετοχών της ΔΕΗ, που εγκρίθηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Επιχειρήσεις στις 3 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση μέχρι και 36.344.000 ιδίων μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, με κατώτατη τιμή αγοράς 2,48 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 17 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΔΕΗ:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ» ή η «Εταιρεία»), σε συνέχεια (α) της από 03.08.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (το «Πρόγραμμα» και οι «Ίδιες Μετοχές» αντίστοιχα), και (β) της σχετικής από 20.9.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται χρηματιστηριακά μέσω μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση μέχρι και 36.344.000 Ιδίων Μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, με κατώτατη τιμή αγοράς €2,48 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €17 ανά μετοχή.

Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να διενεργούνται αγορές Ιδίων Μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 21.9.2022 και θα λήξει το αργότερο στις 3.8.2024. Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Οι αγορές Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες για τη ΔΕΗ και σύμφωνα με τη διαθέσιμη ρευστότητα της Εταιρείας, εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.