Αύξηση των εσόδων κατά 43% στα €66,4 εκατ. και αύξηση των κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 29% στα €10,2 εκατ. ανακοίνωσε η IDEAL Holdings για το α' εξάμηνο του έτους.

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 25% στα € 8,3 εκατ. και τα κέρδη μετά από Φόρους ενισχύθηκαν κατά 22% στα € 6,3 εκατ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στα αναφερόμενα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της ΒΥΤΕ και έχουν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα της ESM.

Η IDEAL Holdings επισημαίνει ότι οι Proforma Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, δεν είναι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας και απεικονίζονται στην ενότητα Proforma Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση Περιόδου 1/1– 30/6/2022 στη σελίδα 22 των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Α΄ Εξαμήνου 2022.

Εξέλιξη και επιδόσεις των επενδύσεων της IDEAL Holdings

Η μείωση των Κερδών προ Φόρων οφείλεται σε (α) αύξηση των αποσβέσεων λόγω αναπροσαρμογής του συντελεστή απόσβεσης κάποιων παγίων και (β) αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω δανεισμού για να καλυφθούν οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης λόγω των αυξημένων πωλήσεων καθώς και τα έξοδα δανείου για την εξαγορά εταιρείας (Netbull).

Η IDEAL την 26 Σεπτεμβρίου 2022 κατέχει ποσοστό 96,2% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ΒΥΤΕ Computer ΑΒΕΕ («ΒΥΤΕ») και σύμφωνα με τους όρους της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης που είχε καταθέσει την 1 Ιουλίου 2022 θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την διαγραφή των μετοχών της ΒΥΤΕ από το Χ.Α. Καθώς η ανωτέρω απόκτηση της συμμετοχής ολοκληρώθηκε μετά την 30 Ιουνίου 2022 τα αποτελέσματα της ΒΥΤΕ δεν συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου της IDEAL, αλλά για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης παρατίθενται παρακάτω.

Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της ΒΥΤΕ Computer Α.Β.Ε.Ε

Εξέλιξη των αποεπενδύσεων
Η συναλλαγή της μεταβίβασης της ESM Effervescent (Three Cents) στην CC Beverages Holdings II B.V. αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου 2022.

Προοπτικές για το 2022
Ο συνδυασμός του πολέμου στην Ουκρανία με την αύξηση του πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους θα παραμείνουν για το επόμενο διάστημα και θα επηρεάσουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Η IDEAL Holdings εκτιμά ότι έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες άμυνες για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αρνητικών επιδράσεων και εκτιμά ότι η αύξηση των μεγεθών για το σύνολο του έτους 2022 θα παραμείνει στα επίπεδα του Α΄Εξαμήνου.

Συγκεκριμένα, η IDEAL εκτιμά ότι για το 2022: (α) οι επενδύσεις στην βιομηχανία θα πραγματοποιήσουν Έσοδα πάνω από € 78 εκατ. και EBITDA πάνω από € 14 εκατ., (β) οι επενδύσεις στην πληροφορική θα πραγματοποιήσουν Έσοδα πάνω από € 75 εκατ. και EBITDA πάνω από € 8 εκατ. και (γ) ο καθαρός δανεισμός θα είναι αρνητικός.