Στην παμψηφεί έγκριση της διανομής ποσού μέχρι 350.000 ευρώ από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζόμενους της προχώρησε η Παπουτσάνης, κατόπιν απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 14.10.2022.

H ανακοίνωση της εταιρείας

«Η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η "Εταιρεία") γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 14.10.2022, ώρα 11:00 π.μ., η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ του Δήμου Χαλκιδέων, στην οποία παρέστησαν (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης) ή/και αντιπροσωπεύθηκαν ή/και άσκησαν το δικαίωμα ψήφου τους πριν από την γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο, είκοσι τέσσερεις (24) μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.324.728 μετοχές επί συνόλου 27.098.594 μετοχών, ήτοι 78,69% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 73.604 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 27.098.594 μετοχών δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

- Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

- Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας.

- Εγκρίθηκε παμψηφεί η διανομή ποσού μέχρι 350.000,00 ευρώ από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζόμενους της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.»