«Καθώς διανύουμε το Δ' Τρίμηνο του 2022, οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS πιστοποιούν το πέρασμα στη «νέα εποχή» της εταιρείας, σε επίπεδο κύκλου εργασιών, EBITDA και καθαρής κερδοφορίας», επισημαίνεται στην σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, κατά το οποίο καταγράφηκε σημαντική αύξηση των μεγεθών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε:

o 169% αύξηση του κύκλου εργασιών που ανήλθε σε Euro 4.573 εκατ., σε σύγκριση με Euro1.698 εκατ. το εννεάμηνο του 2021
o 171% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε Euro 312 εκατ. έναντι Euro 115 εκατ. το εννεάμηνο του 2021.

Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε Euro2,618, αυξημένα κατά 151% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
o 121% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε Euro533 εκατ., έναντι Euro241 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Για τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου η αύξηση του τζίρου ήταν 366 % ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα Euro230 εκατ. αυξημένα κατά 181% έναντι Euro82 εκατ. το Εννεάμηνο του 2021. «Οι ισχυρές επιδόσεις του Τομέα είναι συνέπεια του υψηλού βαθμού απόδοσης των μονάδων σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και της δυνατότητας της MYTILINEOS, λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου, για προμήθεια φυσικού αερίου σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές από ένα ευρύ και διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας, τόσο μέσω φορτίων LNG, όσο και μέσω αερίου από αγωγούς», τονίζεται στην ανακοίνωση. Σημειώνεται ακόμη ότι «περατώθηκε σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW με τον αεριοστρόβιλο H-Class της General Electric και προχώρησαν σημαντικά οι εργασίες του commissioning.

Σε σχέση με τους λοιπούς τομείς δραστηριότητας τονίζεται ότι:

- Ο Τομέας Μεταλλουργίας στο Εννεάμηνο 2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών Euro675 εκατ., έναντι Euro482 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2021. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε Euro202 εκατ., έναντι Euro119 εκατ. στο Εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, μία αύξηση της τάξης του 69%. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στη διατήρηση των υψηλών τιμών Premia αλουμινίου, όσο και στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη MYTILINEOS, αναφορικά με τον έλεγχο του κόστους, διατηρώντας τη θέση της μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμίνας και αλουμινίου παγκοσμίως, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους σε σχέση με το περυσινό Εννεάμηνο.

- Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), κατέγραψε κύκλο εργασιών Euro395 εκατ., αυξημένος κατά 62% σε σχέση με το Εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ το EBITDA ανήλθε σε Euro65 εκατ., έναντι Euro15 εκατ. το Εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 332%. Στο Β' εξάμηνο του 2022, καταγράφεται επίσης για πρώτη φορά σημαντική αύξηση των επιδόσεων του Τομέα, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα, καθώς εξελίσσεται η ολοκλήρωση μιας σειράς σημαντικών συμφωνιών για την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων από το διεθνές χαρτοφυλάκιο του Τομέα.

- Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES) στο Εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε Euro294 εκατ. ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε Euro54 εκατ. έναντι Euro30 εκατ. το Εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Στο τέλος του Εννεάμηνου του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα Euro1,4 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο ανέρχεται στα Euro2,5 δισ., εκ των οποίων το 42% αφορά σε έργα στην Ελλάδα.