Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η απόσχιση του κλάδου λειτουργίας, συντήρησης και σχεδιασμού χώρων κτιρίων του ΟΤΕ και απορρόφησή του από την ΟΤΕ Ακίνητα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Επιπλέον, αποφασίστηκε η ακύρωση 8,8 εκατ. ιδίων μετοχών.

Αναλυτικά, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

Το Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας της OTE A.E. Λειτουργίας, Συντήρησης και Σχεδιασμού Χώρων Κτιρίων και απορρόφησή του από την ανώνυμη εταιρεία “ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58- 73 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το άρθρο 52 του Ν.4172/2013, με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης την 30/6/2022 και όρισε εκπρόσωπο της ΟΤΕ Α.Ε. για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της Σύμβασης Διασπάσεων.

Την ακύρωση 8.818.730 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €24.957.005,90, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
Επίσης, τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η Αναφορά των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.