Την έγκριση της διάσπασης των δραστηριοτήτων μεταλιγνιτικής αξιοποίησης των ζωνών που θα απολιγνιτοποιηθούν, υπό το εταιρικό σχήμα «Μεταλιγνιτική Α.Ε.», αποφάσισε σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία σημειώνει:

«Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 317 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 232.315.973 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 373.438.313 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σε Γενική Συνέλευση οι ίδιες μετοχές σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, άρθρο 50, παρ. 1, περ. α’) , ήτοι σημειώθηκε απαρτία 62,21%. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου 2023, συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, που τέθηκε σε ψηφοφορία:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση της διάσπασης, ήτοι, της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. με σύσταση νέας εταιρείας («Μεταλιγνιτική Α.Ε.») και εισφοράς του Κλάδου στην εταιρεία που θα συσταθεί, κατ’ εφαρμογή των νόμων 4601/2019, 4872/2021, ως ισχύουν, της κυρωθείσας με τον ν. 4956/2022 Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρ. 5 παράγρ. 4 του ν. 2859/2000, του άρθρ. 52 του ν. 4172/2013, και του άρθρ. 61 του ν. 4438/2016, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης μετά των Παραρτημάτων του και εξουσιοδοτήσεις. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α) την έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας ήτοι, της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. με σύσταση νέας εταιρείας («Μεταλιγνιτική Α.Ε.») και εισφορά του Κλάδου στην εταιρεία που θα συσταθεί, κατ’ εφαρμογή των νόμων 4601/2019 και 4872/2021, ως ισχύουν, της κυρωθείσας με τον Ν. 4956/2022 Προγραμματικής Σύμβασης, του άρ. 5 παρ. 4Ν. 2859/2000, του άρ. 52 Ν. 4172/2013, και του άρ. 61 Ν. 4438/2016.

Β) την έγκριση του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης μετά των Παραρτημάτων αυτού, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Γ) την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας όπως ορίσει τα Μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας με διακριτικό τίτλο «Μεταλιγνιτική Α.Ε.» που θα συσταθεί, όπως οριστικοποιήσει και υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ τη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης (Απόσχισης) του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. με σύσταση νέας εταιρείας και εισφοράς του Κλάδου σε αυτή, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Πράξης Διάσπασης, όπως υπογράψει κάθε άλλο σχετικό με την ολοκλήρωση της διάσπασης και της μεταβίβασης των μετοχών της ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε. προς την ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. έγγραφο, με παράλληλη χορήγηση δικαιώματος να υπεξουσιοδοτεί στελέχη της Εταιρείας, προκειμένου να οριστικοποιήσουν και υπογράψουν συμπληρωματικές συμβολαιογραφικές πράξεις, που τυχόν απαιτηθούν, για τη μεταγραφή/καταχώριση των παγίων στις αρμόδιες αρχές ανά τη χώρα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της διάσπασης και να διευθετούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τη Συμβολαιογραφική Πράξη και την όλη διαδικασία Διάσπασης (Απόσχισης) και έγκρισης αυτής από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 232.315.973 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός ψήφων υπέρ: 232.306.756, κατά: 0, αποχή: 9.217. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,9960 % επί των έγκυρων ψήφων».