Με σημαντικές βελτιώσεις στα προγράμματα Capital ξεκίνησε τη νέα χρονιά η Interamerican, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική επιλογή να αναπτύξει σταδιακά την παρουσία της στην αγορά των συνταξιοδοτικών-αποταμιευτικών (unit linked) προϊόντων, ενισχύοντας τις προοπτικές της προϊοντικής γραμμής της.

Ήδη, η εταιρεία έκλεισε το 2017 με αύξηση παραγωγής 76% σε σχέση με το 2016, ενώ τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε 435 εκατ. ευρώ. Η στρατηγική της Interamerican περιλαμβάνει, παράλληλα, την πιστοποίηση σε unit linked προϊόντα των περισσοτέρων συνεργατών του εταιρικού δικτύου πωλήσεων (agency), την επίτευξη υψηλής διατηρησιμότητας και τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, στο επίπεδο των υπηρεσιών και της ευελιξίας.

Συγκεκριμένα, για τη διεύρυνση των επενδυτικών επιλογών στα προγράμματα Capital, η εταιρεία πρόσθεσε στις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες με μεγάλους επενδυτικούς οίκους (Black Rock, JP Morgan, Picted, Amundi) μια νέα συνεργασία, με τον οίκο Franklin Templeton Investments. Ακόμη, η Ιnteramerican αναδιαμόρφωσε το πλήθος των προσφερομένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση μιας πιο ορθολογικής σύνθεσης της πρωτοποριακής πλατφόρμας ανοιχτής αρχιτεκτονικής του Capital. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 3 Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθέσιμων, 10 Ομολογιακά, 4 Μεικτά και 21 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τα διατιθέμενα Αμοιβαία Κεφάλαια τόσο κατά την έκδοση όσο και κατά την αλλαγή επενδυτικής πολιτικής, που μπορεί να πραγματοποιηθεί για τον επενδυτή οποιαδήποτε στιγμή.

Σημαντική είναι, επίσης η μείωση του χρόνου για την έκδοση συμβολαίων σε μόλις δύο εργάσιμες ημέρες -σε νέες διαθέσεις- όσον αφορά στο πρόγραμμα Capital Invest (plan A & plan B).

Το σύστημα αποταμίευσης και επένδυσης INTERAMERICAN Capital χαρακτηρίζεται από δύο πυλώνες: τον πυλώνα αποταμίευσης-σύνταξης μέσω των προγραμμάτων περιοδικών καταβολών Capital SAVE και Capital PENSION και τον πυλώνα της επένδυσης, μέσω του προγράμματος εφ’ άπαξ καταβολής Capital INVEST. Οι δύο πυλώνες έχουν κοινή πλατφόρμα το σύνολο των διατιθεμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζονται οι συνεργαζόμενοι επενδυτικοί οίκοι.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), εφ’ όσον περιλαμβάνει μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδος, υπόκειται στους περιορισμούς για την ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Εναρμόνιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα επενδυτικού τύπου ασφαλιστικά προϊόντα

Στη διάθεση των διαμεσολαβούντων συνεργατών του εταιρικού και πρακτορειακού δικτύου έχει θέσει η INTERAMERICAN όλα τα έγγραφα που αφορούν σε συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, στο πλαίσιο της εναρμόνισής της με τον Κανονισμό 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018, με σκοπό να εξασφαλιστεί η πλήρης και ομοιόμορφη ενημέρωση του πελάτη για όλα τα επενδυτικού τύπου ασφαλιστικά προϊόντα (PRIIPs) που πωλούνται στον ενιαίο χώρο της ευρωπαϊκής αγοράς. Όσον αφορά στην INTERAMERICAN, ο Κανονισμός έχει εφαρμογή στα unit linked προϊόντα Capital (Save, Pension και Invest) και στα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης με καθορισμένες εισφορές (προγράμματα με συμμετοχή στα κέρδη, συνδεδεμένα με αμοιβαία κεφάλαια και μεικτά).