Παρά το γεγονός πως οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων της μειώθηκαν οριακά, η Revoil κατάφερε, εκμεταλλευόμενη την σημαντική άνοδο των διεθνών τιμών των καυσίμων, να αυξήσει τον τζίρο της και σχεδόν να εξαλείψει την μετά φόρων οικονομική ζημία.

Σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα για το 2017, τα έσοδα της Revoil ανήλθαν στα 708,2 εκατ. ευρώ από 640 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,66%. Όπως προείπαμε αυτό οφείλεται στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, αφού οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της εταιρίας ανήλθαν στα 782 εκατ. λίτρα, έναντι 790,5 εκατ. λίτρα το 2016, εμφανίζοντας οριακή πτώση 1%. Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης ενισχύθηκαν κατά 2%, οι πωλήσεις marine και μαζούτ κατά 34% και 12% αντίστοιχα ενώ οι βενζίνες και το πετρέλαιο θέρμανσης κατέγραψαν απώλειες 8% και 3% αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβάνονται οι διακοπείσες δραστηριότητες) ανέρχεται σε 709,5 εκατ. ευρώ, έναντι 646 εκατ. ευρώ. το 2016. Το μικτό κέρδος της εταιρείας ανήλθε στα 22,83 εκατ. ευρώ το 2017, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 23,81 εκατ. ευρώ της περσινής περιόδου.

Η πώληση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης που διέθετε στη Νέα Καρβάλη Καβάλας και η πώληση της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ συμπίεσαν το λειτουργικό αποτέλεσμα σε επίπεδο EBΙTDA στα 1,7 εκατ. το 2017 έναντι ζημιών 23,3 εκατ. το 2016. Προ αποτελεσμάτων πώλησης παγίου & θυγατρικής το ΕBITDA διαμορφώνεται στα 7,01 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων η εταιρεία από την εμπορική της δραστηριότητα παρήγαγε κέρδη 411 χιλ. ευρώ την χρήση 2017, ενώ λόγω της πώλησης παγίου και συμμετοχής τα κέρδη γύρισαν σε ζημιές 4,90 εκατ. ευρώ έναντι 30,67 εκατ. ευρώ ζημιών το 2016. Αντίστοιχα μετά από φόρους οι ζημιές ήταν 4,58 εκατ. ευρώ από 30,85 εκατ. ευρώ το 2016.

Σημαντικά γεγονότα για το 2017

Η REVOIL στη χρήση του 2017 και συγκεκριμένα στο πρώτο εξάμηνο, στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των λειτουργιών της προέβη στην πώληση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης που διέθετε στη Νέα Καρβάλη Καβάλας έναντι του ποσού των 15 εκατ. ευρώ στην εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Ελλάς. Το τελικό λογιστικό αποτέλεσμα από την πώληση ανήλθε σε 888 χιλ. ευρώ όφελος για την καθαρή θέση της εταιρίας και αναλύεται σε ζημιά ποσού 3,29 εκατ. ευρώ η οποία απεικονίστηκε ξεχωριστά στα αποτελέσματα προ φόρων της περιόδου με επιπλέον όμως βελτίωση της καθαρής θέσης της εταιρείας με το ποσό των 4,18 εκατ. ευρώ από αναβαλλόμενη φορολογία.

Παράλληλα η εν λόγω συναλλαγή συμβάλει στη σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας με ισόποση αύξηση του κεφαλαίου κίνησης και ενδυναμώνει περαιτέρω την εμπορική συνεργασία των δύο εταιρειών με αμοιβαία πολλαπλά οφέλη και για τις δύο πλευρές.

Επιπρόσθετα η εταιρεία προέβη στην πλήρη απεμπλοκή της από τη ζημιογόνο δραστηριότητα της ποντοπόρου ναυτιλίας με την πώληση της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ η οποία επιβάρυνε με σημαντικές ζημιές τον Όμιλο τα τελευταία χρόνια. Η πώληση τον Μάιο του 2017 της συμμετοχής πρόσθεσε τελικές πλέον ζημιές 2,02 εκατ. ευρώ στα ετήσια αποτελέσματα 2017 της μητρικής εταιρείας.