Να εκτινάξεις τις πωλήσεις του κατά 54% και να αυξήσει τα λειτουργικά κέρδη EBITDA κατά 3 εκατ. ευρώ πέτυχε ο όμιλος Intrakat, στο α’ εξάμηνο του 2019, ωστόσο δεν απέφυγε να καταγράψει ζημιογόνο καθαρό αποτέλεσμα.

Αποτελέσματα Ομίλου

Σε 126,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου intrakat στο πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 81,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 54%.

Το EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων, απομειώσεων και αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε κέρδη 8,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου πριν από τυχόν προβλέψεις και απομειώσεις της περιόδου, ανήλθε σε 8,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,25 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,03 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 741,5 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 227,6 χιλ. ευρώ.

Ο Όμιλος Intrakat υπέγραψε εντός του πρώτου εξαμήνου 2019 νέες συμβάσεις ύψους 47,5 εκατ. ευρώ. Στις 30.06.2019 το ανεκτέλεστο του Ομίλου ανερχόταν σε 394 εκατ. ευρώ, πλέον νέα έργα ποσού 143 εκατ. ευρώ στα οποία έχει μειοδοτήσει ο Όμιλος έως σήμερα.

Αποτελέσματα εταιρείας

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 124,2 εκατ. ευρώ έναντι 79,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 55,2% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Το EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε σε κέρδη 8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας πριν από τυχόν προβλέψεις και απομειώσεις της περιόδου ανήλθε σε 8,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,85 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,27 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,14 εκατ. ευρώ.