Το ποσό των 10,29 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης το πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 8,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ από την αρχή του 2021 εξυπηρετεί απευθείας τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής.  Αυτή η εξέλιξη επέφερε αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιευμένου κύκλου εργασιών κατά 0,3 εκατ. ευρώ και την ισόποση, αύξηση των εξόδων διάθεσης. Στην περίπτωση που δεν είχε συμβεί αυτή η αλλαγή, ο κύκλος εργασιών θα είχε ανέλθει σε 10 εκατ. ενώ τα έξοδα διάθεσης θα είχαν ανέλθει σε 1 εκατ. ευρώ. 

Οι υψηλές επιδόσεις που σημείωσε η εταιρεία στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων και των παραγωγών για τρίτους συνέβαλλαν σημαντικά στην επέκταση του κύκλου εργασιών της. Η εξαγωγική δραστηριότητα της Παπουτσάνης ενισχύθηκε κατά 13% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 6,06 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 59% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 24% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 4% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 58% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 14% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών. 

Το μικτό κέρδος, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων και τη μείωση του παραγωγικού κόστους, συνέπεια των επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρεία, ανήλθε σε 2,96 εκατ. ευρώ έναντι 2,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, βελτιωμένο κατά 40%. Το μικτό περιθώριο κέρδους εμφάνισε βελτίωση και ανήλθε σε 29% έναντι 26% το πρώτο τρίμηνο του 2020. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,74 εκατ. ευρώ έναντι 0,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 βελτιωμένα κατά 29%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,54 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.  Ο βελτιωμένος φορολογικός συντελεστής το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το τρέχον, οφείλεται στην χρήση των τελευταίων φορολογικών ζημιών από παρελθούσες οικονομικές χρήσεις. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν (για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε κέρδη 1,22 εκατ. έναντι κερδών 1,0 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020. 

Ο Μενέλαος Τασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Όπως και η προηγούμενη χρονιά, έτσι και η φετινή αναμένεται να είναι περίοδος ιδιαίτερων συνθηκών με μεγάλη μεταβλητότητα και αρκετή ανασφάλεια τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς. Σε αυτό το τόσο απαιτητικό περιβάλλον, πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και λοιπών συνεργατών μας λαμβάνοντας κάθε φορά τα βέλτιστα μέτρα προστασίας ανεξαρτήτως οποιονδήποτε άλλων παραμέτρων. Όσον αφορά την πορεία της εταιρίας το 2021 πιστεύουμε ότι και αυτή τη χρονιά θα σημειώσουμε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της εταιρίας σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούμαστε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η έμφασή μας παραμένει στην ανάπτυξη νέων εμπορικών πρωτοβουλιών, την επέκταση των επενδυτικών μας σχεδίων, την υλοποίηση ενεργειών για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας και την είσοδο σε νέες κατηγορίες προϊόντων με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια». 

Αναλυτικότερα, η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων της Παπουτσάνης παρουσίασε αύξηση κατά 107% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Μη λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη μεταβολή στον τρόπο τιμολόγησης λόγω απευθείας εξυπηρέτησης των μεγάλων αλυσίδων λιανικής η κατηγορία αυτή θα παρουσίαζε αύξηση 82%. Στην ανάπτυξη της κατηγορίας έχει συντελέσει η απευθείας προσέγγιση του οργανωμένου λιανεμπορίου, η ενίσχυση του πλάνου επικοινωνίας και προώθησης των επωνύμων προϊόντων, η είσοδος σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, όπως τα αντισηπτικά και απολυμαντικά επιφανειών, αλλά και η αύξηση της ζήτησης στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής γενικότερα. 

Η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων το τρέχον τρίμηνο εμφάνισε σημαντική συρρίκνωση κατά 70%, δεδομένου ότι πέρυσι κατά το πρώτο τρίμηνο η ξενοδοχειακή αγορά λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό ειδικά στο εξωτερικό, ενώ φέτος πρακτικά ήταν παντού κλειστή.  Η συγκεκριμένη κατηγορία αναμένεται να ανακάμψει, ως ένα βαθμό, από το τέλος του δευτέρου, αρχές τρίτου τριμήνου του 2021 οπότε προβλέπεται να αρχίσει η αποκατάσταση του τουρισμού και των ταξιδιών. Την ίδια περίοδο ξεκινά και η υλοποίηση των νέων συνεργασιών με διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες στην ευρωπαϊκή αγορά που θα ενισχύσει περαιτέρω την κατηγορία. 

Τα προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) αναπτύχθηκαν κατά 62% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020. Στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων συνέβαλλε η περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού. 
Οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών απευθύνονται στις αγορές του εξωτερικού και εμφάνισαν μείωση κατά 21% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους λόγω της τότε εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι λόγω νέων συνεργασιών αλλά και της έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας παραγωγής συνθετικής σαπωνόμαζας αυτή η υστέρηση θα καλυφθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα.