Ο Όμιλος Quest, κατά το 2021, κατέγραψε σε ενοποιημένη βάση πωλήσεις 947,9 εκατ. ευρώ, κέρδη EBITDA 75,6 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 136,1 εκατ. ευρώ.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αν αφαιρεθούν τα μεγέθη της Cardlink, που πουλήθηκε την 30/9/2021, οι ενοποιημένες πωλήσεις από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 915,9 εκατ. ευρώ, τα κέρδη EBITDA σε 64 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 51,3 εκατ. ευρώ. 

Ο όμιλος κατά το 2021, ολοκλήρωσε τη διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του στην εταιρεία Cardlink AE, επιτυγχάνοντας έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη 78,1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα αύξησε κατά 33,3% τις πωλήσεις, 33,7% τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και 59,6% τα προ φόρων κέρδη του (ΕΒΤ), με τριπλασιασμό των καθαρών μετά φόρων κερδών (ΕΑΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Τρεις από τις δραστηριότητές του, είχαν σημαντική συνεισφορά στην κερδοφορία ΕΒΤ, άνω των 10 εκατ. ευρώ η κάθε μία.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του ομίλου, διαμορφώθηκε σε -84,6 εκατ. ευρώ έναντι -10,2 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020, δεδομένου ότι τα έσοδα από την πώληση της Cardlink ενίσχυσαν σημαντικά τη ρευστότητά του.

Οι επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν σε 24,2 εκατ. ευρώ, με την πλειονότητά τους να κατευθύνεται στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, περιλαμβάνονται έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη (ΕΒΤ και ΕΑΤ) ύψους 2 εκατ. ευρώ, κυρίως από την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Teka Systems AE. Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του δωδεκαμήνου του 2020, ήταν επιβαρυμένα από έκτακτη φορολογική επιβάρυνση ύψους 11,1 εκατ. ευρώ. Εξαιρώντας την εν λόγω έκτακτη επιβάρυνση, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο δωδεκάμηνο του 2021 ήταν βελτιωμένα κατά 73% από πέρυσι. 

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2021 ανήλθαν σε 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 15 εκατ. ευρώ το 2020. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 150,4 εκατ. ευρώ έναντι 13,1 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2020. Τα έσοδα της μητρικής κατά το 2021 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους 11,4 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ του 2020. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας επηρεάστηκαν θετικά κατά περίπου 85,2 εκατ. ευρώ από την πώληση της Cardlink και κατά 2 εκατ. ευρώ από την πώληση των μειοψηφικών συμμετοχών σε ΤΕΚΑ Systems A.E και Impact AE.. 

Επιπλέον, οι αποτιμήσεις των θυγατρικών εταιρειών με τη μέθοδο των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (DCF), ανέδειξαν σημαντικά μεγαλύτερες αξίες στις θυγατρικές «Info Quest Technologies M.A.Β.E.» και «Uni Systems Μ.Α.Ε.» σε σχέση με τις καθαρές τους αξίες. Σημειώνεται ότι οι αξίες αυτές είχαν προκύψει μετά από σχετικές απομειώσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια. Κατά τη νεότερη αυτή αποτίμηση, προέκυψαν σημαντικά κέρδη προ φόρων για την εταιρεία, ύψους 52,4 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό δεν επηρεάζει τα κέρδη προ φόρων του ομίλου, καθώς αυτό απαλείφεται, δεδομένου ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις λαμβάνεται υπόψη η καθαρή θέση των θυγατρικών και όχι η αξία κτήσης τους.