Η νέα διοίκηση της Intrakat σκοπεύει να προχωρήσει μέχρι το τέλος του έτους στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρείας και ταυτόχρονα σχεδιάζει την έκδοση ομολογιακού 120 εκατ. ευρώ, ειδικά για τον τομέα των ΑΠΕ.

Αυτό αναφέρεται στην χρηματοοικονομική έκθεση 6μήνου της εισηγμένης. Χτες, ο νέο CEO της Intrakat, Αλ. Εξάρχου, με την ευκαιρία ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, σημείωσε ότι «ήδη, στον εξαιρετικά σημαντικό τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου τα επόμενα έτη, βρισκόμαστε στο στάδιο ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη χρηματοδότηση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την πλήρη ανάπτυξη ώριμου χαρτοφυλακίου 100 MW αιολικών πάρκων, οι χρηματοροές του οποίου θα αρχίσουν εντός του 2023».

Ειδικότερα, στην έκθεση 6μήνου σημειώνεται ότι για την υλοποίηση έργων ισχύος 100MW έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες για τη λήψη ομολογιακού δανείου ύψους ποσού € 120 εκ. με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των έργων ώστε να τεθούν σε λειτουργία και να ενισχύσουν ανάλογα το EBITDA και τη συνολική κερδοφορία του Ομίλου.

Στο τέλος Ιουνίου 2022 το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του ομίλου INTRAKAT ανερχόταν σε 495,4 εκατ. ευρώ, πλέον 759 εκατ. νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει έως σήμερα η εισηγμένη και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους. Κατά συνέπεια τα προς εκτέλεση έργα ξεπερνούν το 1,25 δισ. ευρώ. Η ενίσχυση του ανεκτέλεστου των έργων της εταιρείας και η έναρξη στο αμέσως επόμενο διάστημα μεγάλων έργων που ανέλαβε στη διάρκεια του τρέχοντος έτος, τα οποία έχουν υψηλό περιθώριο κέρδους, αναμένεται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. Η εταιρεία τον Σεπτέμβριο 2022 προχώρησε στην εξαγορά χαρτοφυλακίου 500 MW αιολικών πάρκων. Όπως αναφέρει, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η ολοκλήρωση ώριμου χαρτοφυλακίου 100 MW αιολικών πάρκων, εντός του 2023.

Για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους ο αναπτυξιακός προσανατολισμός του Ομίλου Intrakat παραμένει ισχυρά εστιασμένος στους κύριους πυλώνες στρατηγικής επένδυσης: Κατασκευές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ανάπτυξη Ακινήτων (Real Estate) και Παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο πλάνο λειτουργικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης της εταιρείας με στόχο να υλοποιήσει το αναπτυξιακό και επενδυτικό της πρόγραμμα. Όπως σημειώθηκε, η νέα διοίκηση της εταιρείας έχει σκοπό να προχωρήσει μέχρι το τέλος του έτους στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Intrakat. Υπενθυμίζεται ότι εντός του Φεβρουαρίου του 2022 ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού € 51,4 εκ.

Συνολικά στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2022 υπεγράφησαν νέες συμβάσεις ύψους € 171,7 εκ., ενώ από τα νέα προς υπογραφή έργα από την 01.07.2022 έως σήμερα έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους € 233,7 εκ.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2022 περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα δάνεια ποσού € 60,7 εκ., μακροπρόθεσμα δάνεια ποσού € 37,3 εκ. και μακροπρόθεσμα δάνεια ποσού € 33,2 εκ. που χρηματοδοτούν υλοποίηση Αιολικών Πάρκων θυγατρικών εταιρειών και ποσού € 3,6 εκ. υλοποίηση ξενοδοχειακής μονάδας θυγατρικής εταιρείας. Λαμβανομένου υπόψη των διαθεσίμων του Ομίλου και της Εταιρείας ποσού € 28,6 εκ. και € 23,3 εκ. αντίστοιχα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχεται σε € 106,3 εκ. και € 59,9 εκ. αντίστοιχα.

Οι ΑΠΕ

Από το σύνολο του χαρτοφυλακίου σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αιολικού πάρκου “Φραγκάκι / Άνδρου” ισχύος 15 MW, ενώ τα ακόλουθα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 83 MW βρίσκονται σε κατασκευαστικό ή προκατασκευαστικό στάδιο και αναμένεται έως το α’ εξάμηνο του 2024 να έχουν τεθεί σταδιακά σε λειτουργία: · αιολικό πάρκο «Καστρί» ισχύος 5MW, · αιολικό πάρκο «Κάρκαρος» ισχύος 36MW, · αιολικό πάρκο «Ζυγουρολίβαδο» ισχύος 42MW.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, στο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ του Ομίλου με εξασφαλισμένη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας για 20 έτη, προστέθηκε, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών της ΡΑΕ, ένα ακόμη Αιολικό πάρκο ισχύος 32MW στη θέση «Τιμένιο», Αρκαδίας, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρώσει το κατασκευαστικό στάδιο και να τεθεί σε λειτουργία το 2025.

Περαιτέρω, ένα αιολικό πάρκο ισχύος 35 MW διαθέτει ήδη Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ) με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και για ένα ακόμη αιολικό πάρκο ισχύος 11 MW αναμένεται σύντομα η έκδοση της ΟΠΣ και έχουν την δυνατότητα είτε να συμμετέχουν στον αμέσως επόμενο διαγωνισμό της ΡΑΕ για να εξασφαλίσουν σταθερή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας ή εναλλακτικά να συνάψουν διμερή συμφωνία και να εκκινήσουν κατασκευή.

Για έργα του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου, συνολικής ισχύος 370 MW, κυρίως ΦΒ, έχει ήδη ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση και έχουν υποβληθεί πλήρη αιτήματα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ενώπιον του αρμόδιου Διαχειριστή, ενώ μέχρι το τέλος του 2022 θα έχουν ολοκληρώσει περιβαλλοντική αδειοδότηση και θα έχουν υποβάλει αιτήματα επιπλέον έργα ισχύος άνω των 120MW.

Τέλος, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος περίπου 0,9 GW και σταθμοί αποθήκευσης με χρήση συσσωρευτών ισχύος 0,57GW με εκδοθείσες βεβαιώσεις παραγωγού βρίσκονται στο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ αναμένεται εντός του 2022 η έκδοση βεβαιώσεων παραγωγού από τη ΡΑΕ για αιολικούς και ΦΒ σταθμούς ισχύος 338MW και αδειών παραγωγής για σταθμούς αποθήκευσης ισχύος 137MW.

Να σημειωθεί επίσης ότι από την θυγατρική INTRA-K. ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε έχει δοθεί ως προκαταβολή το ποσό των € 10.350 χιλ. για εξαγορά των κάτωθι εταιρειών: · ΝΤΙ.ΕΝ.ΣΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο DNC ENERGY. H εταιρεία έχει λάβει τις βεβαιώσεις Παραγωγού Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 520 MW. Η οριστική συμφωνία ολοκληρώθηκε την 30.09.2022 με τελικό τίμημα το ποσό των € 15.136 χιλ. · ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. Η εταιρεία έχει λάβει τη βεβαίωση Παραγωγού Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος (35 MW). Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε την 14.07.2022 με τελικό τίμημα το ποσό των € 1.750 χιλ.

ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις

Σε σχέση με τα έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων η INTRAKAT διαθέτει συμμετοχές στα παρακάτω έργα: · έργο Παραχώρησης «Ανατολική οδός Πελοποννήσου, Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και τμήμα Λεύκτρο-Σπάρτη» · έργο τηλεματικής «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφορικής Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου του ΟΑΣΑ» · έργο ΣΔΙΤ «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Κ.τ.Π.» · έργο ΣΔΙΤ «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» Επιπλέον, έχει ανακηρυχθεί Προσωρινός Ανάδοχος και είναι σε διαδικασία οριστικοποίησης στα παρακάτω έργα: · «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση του οδικού άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη με Σ.Δ.Ι.Τ.», προϋπ. € 239,2 εκατ. (συνεργασία με ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ) · «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΒΟΑΚ, Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη με ΣΔΙΤ» προϋπ. € 188,6 εκατ. (συνεργασία με ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και ΤΕΡΝΑ).

Επιπρόσθετα έχει προεπιλεγεί και συμμετέχει μεταξύ άλλων στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για τα κάτωθι έργα ΣΔΙΤ: · Εστίες Πανεπιστημίων Θράκης, Θεσσαλίας και Κρήτης συν. προϋπ. € 407,2 εκατ. · Φράγμα Χαβριά Χαλκιδικής, προϋπ. € 85,4 εκατ. · 13 Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας συν. προϋπ. € 131,5 εκατ. · Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της ΕΥΔΑΠ στην Αθήνα προϋπ. € 234,9 εκατ.
Τομέας Real Estate

Ο Όμιλος Intrakat ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία στα τέλη του 2021 το πρώτο 5άστερο ξενοδοχείο Xenodocheio Milos στην Αθήνα εντός του οποίου λειτουργεί και estiatorio Milos.

Επίσης ανακατασκευάζει στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Ιπποκράτους, 9-όροφο κτίριο γραφείων το οποίο με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του θα λάβει πράσινη πιστοποίηση LEED.

Στον τουριστικό τομέα η εταιρεία αγόρασε μέσω της θυγατρικής της INTRA Estate οικόπεδο στην Άνω Μερά Μυκόνου για την ανάπτυξη κατοικιών προσωπικού 200 κλινών το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2024, ενώ έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια για ανάπτυξη ενός κτιρίου Φοιτητικών εστιών 79 δωματίων σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Πάτρα. Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η αγορά και ανακαίνιση τουριστικού καταλύματος 17 δωματίων και η μετατροπή του σε luxury boutique hotel με branded εστιατόριο στη Χώρα Μυκόνου. Επίσης αναμένεται να προχωρήσει η αγορά οικοπέδου στην Ελιά Μυκόνου για την ανάπτυξη βίλλας 440 τ.μ. υψηλών προδιαγραφών.

Ο συνολικός σχεδιασμός του τομέα του Real Estate αποβλέπει στην περαιτέρω δραστηριοποίηση με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στους τομείς των τουριστικών υποδομών σε high end προορισμούς όπως επίσης γραφείων και άλλων εμπορικών χώρων δημιουργώντας αξία για τον Όμιλο.