Στις 5 Απριλίου, αρχίζει η διαπραγμάτευση των 120.000 ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η Alpha Bank ΑΕ, η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias AE, ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών» (εφεξής η «εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιούν ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς την 29η Μαρτίου 2018, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), διατέθηκαν συνολικά 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι ομολογίες) και αντλήθηκαν κεφάλαια, ύψους 120.000.000 ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, ανήλθε στα 249,2 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η δημόσια προσφορά κατά 2,08 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 4.653.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,95% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. Οι ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,95%, είναι οι εξής:

(α) 78.000 ομολογίες (65,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 147.450 ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση, (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 52,90% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και

(β) 42.000 ομολογίες (35,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 87.620 ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση, (δηλαδή ικανοποιήθηκε κατά μέσο όρο το 47,93% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 42.000 ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, οι ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 11.969 ομολογίες, ως ακολούθως:

Ανάδοχος Κατανεμηθείσες ομολογίες
Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και συνδεδεμένες εταιρείες   2.844
ALPHA BANK Α.Ε. και συνδεδεμένες εταιρείες   2.370
Τράπεζα Πειραιώς και συνδεδεμένες εταιρείες  2.370
Eurobank Ergasias A.E και συνδεδεμένες εταιρείες   2.844
Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.   356
Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και συνδεδεμένες εταιρείες   1.185
Σύνολο 11.969

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης ομολογιών.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε ότι τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς ανέρχονται στα 120 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως 2.902,6 χιλ. ευρώ και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, ήτοι μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία, ως ακολούθως:

(α) Ποσό 64.642.734 ευρώ θα διατεθεί άμεσα (εντός δύο μηνών από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων) για τη μερική προπληρωμή του από 01.12.2017 τραπεζικού ομολογιακού δανείου κεφαλαίου, ύψους 193.947.597 ευρώ.

(β) Το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί εντός τριετίας από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων (2018-2020), ως ακολούθως:

(i) Κατά το ήμισυ από την εταιρεία ή, μέσω ενδοομιλικού δανεισμού ή αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, από τις θυγατρικές της για τη χρηματοδότηση νέων ή υφισταμένων επενδύσεων και, συγκεκριμένα:

- Έως 70% για την άμεση ή έμμεση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού, ο οποίος, κατά τη λήξη του, θα μετατραπεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) συμμετοχή σε έργα που πραγματοποιούνται, μέσω συμβάσεων ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης, οι οποίες, κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου (21.03.2018) και την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, δεν είναι συμβασιοποιημένες, ανάλογα με τις ανάγκες των εταιρειών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή θυγατρικές της και σύμφωνα με την κρίση της διοίκησης της εταιρείας.

- Έως 20% για τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ, στην οποία η εταιρεία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 51,02% και έμμεσα με ποσοστό 48,98% και

- το υπολειπόμενο ποσό για τη χρηματοδότηση, (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού, ο οποίος, κατά τη λήξη του, θα μετατραπεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) επενδύσεων στους λοιπούς τομείς δραστηριοποίησής του των εταιρειών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου (21.03.2018) και την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, δεν είναι γνωστοί, καθώς, ανάλογα με τις ανάγκες του ομίλου, θα κατευθυνθούν στους τομείς που θα κρίνει η διοίκηση της εταιρείας.

(ii) Κατά το έτερο ήμισυ, για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης τραπεζικού δανεισμού (διευκρινίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της εταιρείας).

Η εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, κατά τη συνεδρίαση της 22.03.2018, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος έως 120.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών της εταιρείας.

Η εταιρεία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα Τετάρτη 04.04.2018.

Την Πέμπτη 5 Απριλίου 2018, αρχίζει η διαπραγμάτευση των 120.000 ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «GEKTERNAB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της εταιρείας είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς, βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.