Μετά τη μεταβίβαση 8.354.599 κοινών μετοχών της Attica Bank από το χαρτοφυλάκιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ο ΕΦΚΑ κατέχει 45,58% στην τράπεζα και 10,69% το ΤΜΕΔΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας η μεταβίβαση έγινε στις 16 Μαΐου.

Μετά τη μεταφορά, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας που κατέχει ο ΕΦΚΑ στην Τράπεζα διαμορφώνεται σε 45,58% επί των κοινών ονομαστικών μετοχών, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας που κατέχει το ΤΜΕΔΕ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) στην τράπεζα διαμορφώνεται σε 10,69% επί των κοινών ονομαστικών μετοχών.