Το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο ΕΦΚΑ στην Attica Bank διαμορφώνεται πλέον σε 33,00% από 46,16% προηγουμένως.

Ειδικότερα, η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια γνωστοποίησης του Ε.Φ.Κ.Α προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Αριθμ. Πρωτ. 7961/02-08-2018), τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από κοινές μετοχές του Ε.Φ.Κ.Α. στην Attica Bank ασκούνται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εφόσον η συμμετοχή του Ε.Φ.Κ.Α. στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας υπερβαίνει το 33% και μόνο ως προς το υπερβάλλον ποσοστό, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ.14 του Ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 85/2016) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 114, παρ.8 του Ν.4549/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 105/2018), και την ειδική συμφωνία του άρθρου 114, παρ.8 του Ν.4549/2018 που υπεγράφη μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά την 31η Ιουλίου 2018 αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου στην Attica Bank.

Μετά και τη σχετική γνωστοποίηση, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο Ε.Φ.Κ.Α. στην Τράπεζα διαμορφώνεται πλέον σε 33,00% από 46,16% που κατείχε πριν την υπογραφή της ειδικής συμφωνίας του άρθρου 114, παρ.8 του Ν.4549/2018 που υπεγράφη μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά την 31η Ιουλίου 2018 αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου στην Attica Bank.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η παρούσα συμφωνία δεν επιφέρει μεταβίβαση της κυριότητας των κατά το υπερβάλλον μετοχών του Ε.Φ.Κ.Α στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.