Στα 12,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank για το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ σε επίπεδο προ φόρων παρουσιάστηκαν κέρδη 103,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η Τράπεζα έχει ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,5%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,8 δισ. ευρώ. Παρουσιάζει συνεχή βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε 37,1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2018, αυξημένα κατά 1,2 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο. Τον Αύγουστο 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 0,9 δισ. ευρώ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 111% στο τέλος Ιουνίου 2018 έναντι 132% τον Ιούνιο 2017.

Σημαντική επίσης είναι και η μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 9,1 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο τέλος Αυγούστου 2018, η χρηματοδότηση που αντλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρήθηκε σε 3,1 δισ. ευρώ, παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ. Η χρηματοδότηση της Τράπεζας μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου 2018, μειωμένη συνολικά κατά 5,9 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

Βελτίωση παρουσιάζει και η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 2,4 δισ. ευρώ και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά 2,3 δισ. σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανήλθε σε 50%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 105%.

Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 25,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 802,7 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο από τα υψηλά χρηματοοικονομικά κέρδη. Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 77,5 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε 263,6 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018.

Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 649,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 232 μονάδες βάσεως.

Ο Φόρος Εισοδήματος για τον Όμιλο ανήλθε σε 91 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018, επηρεασμένος από φορολογητέα κέρδη υψηλότερα των λογιστικών. Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, επετύχαμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και παράλληλα διατηρήσαμε υψηλές προβλέψεις, καθώς εφαρμόζουμε το σχέδιό μας για τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων.

Η Alpha Bank παρέμεινε πρώτη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά της, ενώ η εισροή καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά και η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος βαίνει προς πλήρη εξάλειψη. Επιπλέον, διατηρήθηκε αμετάβλητη η γραμμή χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ύψους Ευρώ 3,1 δισ., παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

Η έξοδος της Ελλάδος από το 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την οικονομία. Καθώς η χώρα αρχίζει να κινείται σε πορεία αναπτύξεως, μας δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τόσο το θετικό κλίμα για την Ελλάδα, όσο και τη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη. Η συνέχιση των δομικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία, τη μείωση του κόστους δανεισμού και την επιτυχή επάνοδο στις διεθνείς αγορές χρήματος».

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της Alpha Bank: Οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2018