Αύξηση των καταθέσεων κατά 13%, περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης του ELA, ενίσχυση της κεφαλαιακή του βάσης και βελτίωση της κεφαλαιακή του επάρκειας πέτυχε ο όμιλος της Attica Bank στο πρώτο εξάμηνο. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ.

Bασικά σημεία του ισολογισμού:

 •  Ίδια Κεφάλαια: 585,8 εκατ. ευρώ
 • Αύξηση καταθέσεων: άνω του 13% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο 30.06.2017 και 6,7% σε σχέση με την 31.12.2017
 • Περαιτέρω μείωση χρηματοδότησης μέσω ELA κατά το β’ τρίμηνο του 2018 και σωρευτική μείωση άνω των 400 εκατ. ευρώ εντός ενός έτους
 • Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE)1: 42,59%
 • Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs): 44,19%

Για την αποδοτικότητα των εργασιών και την οικονομική θέση της Attica Bank για το Α΄ εξάμηνο του 2018, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι:

«Ο Όμιλος και στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, ακολούθησε τον στρατηγικό του σχεδιασμό συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές, με στόχο την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου, προσανατολισμένο στην κερδοφόρο ανάπτυξη, στην δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και στην αύξηση της αποτελεσματικότηταςτης λειτουργίας του..

Η ρευστότητα του Ομίλου συνέχισε την θετική της μεταβολή και το δεύτερο τρίμηνο του 2018, καθώς αυξήθηκαν σημαντικά τα υπόλοιπα των καταθέσεων και ο Όμιλος αντλεί πλέον ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.Η βελτίωση της ρευστότητας αντανακλά την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης του καταθετικού κοινού στον Όμιλο.

Ο Όμιλος της Attica Bank, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την άντληση 89 εκατ. ευρώ, ενίσχυσε την κεφαλαιακή του βάση και βελτίωσε τους δείκτες κεφαλαιακής του επάρκειας. Επιπλέον η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης αξίας 100,2 εκατ. ευρώ με στόχο την ισόποση αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα, αναμένεται η ολοκλήρωση της συναλλαγής της δεύτερης τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 700,5 εκατ., η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου,ενώ σηματοδοτεί την ουσιαστική εξυγίανση του χαρτοφυλακίου γεγονός που θα επιτρέψει στον Όμιλο να απελευθερώσει πόρους για τη χρησιμοποίησή τους σε άλλους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας, με τελικό σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας του και τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου προς ενίσχυση και της θέσης των μετόχων του.»

 Βασικά Σημεία Ισολογισμού

 • Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 2,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 700,5 εκατ. ευρώ αφορούν τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ την 30.06.2018, έναντι 2,2 δισ. ευρώ την 31.12.2017.
 • Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 578,6 εκατ. ευρώ, αφού υπολογισθεί και η επίπτωση της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9, ύψους 98,2 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το α’ εξάμηνο του 2018, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 8,7 εκατ. ευρώ ενώ οι προβλέψεις απομείωσης εκτός στοιχείων ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου σε 21,1 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 22,7 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο αποκλειστικά από προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις.
 • Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρχεται σε 42,59% (2017:37%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 44,19% (2017:40%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.
 • Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,1 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 6,7% σε σχέση με την 31.12.2017 και κατά 13,1% σε σχέση με την 30.06.2017.
 • Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 127,4% κατά την 30.06.2018 βελτιωμένος έναντι ποσοστού220% την 30.06.2017.
 • Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας ανήλθε κατά την 30.06.2018 σε 665 εκατ. ευρώ μειωμένη κατά 425 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και 220 εκατ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο του 2018.

 Επίδοση Ομίλου

 • Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 8,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, επηρεασμένα από την χαμηλότερη συνεισφορά του καθαρού εσόδου από προμήθειες. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται από το 2ο εξάμηνο του 2018, λόγω της επίδρασης της Εθελούσιας Εξόδου στις αμοιβές και έξοδα προσωπικού, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018.
 • Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρουσιάζονται αυξημένα κατά την εξεταζόμενη περίοδο σε ποσοστό 11,2% έναντι της συγκριτικής περιόδου. Για την καλύτερη απεικόνιση του κονδυλίου των αμοιβών και εξόδων προσωπικού, έχουν επιμερισθεί οι συνολικές ετήσιες αποδοχές (δώρα εορτών, επίδομα αδείας) ύψους 1.819 χιλ. ευρώ που αναλογούν στο Α’ εξάμηνο 2018 καθώς και 2.324 χιλ. ευρώ για τη συγκριτική περίοδο. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η ποσοστιαία μείωση της τρέχουσας περιόδου έναντι της συγκριτικής περιόδου είναι 2,2%.
 • Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων παρουσιάζουν οριακή αύξηση σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Εάν συνυπολογισθεί το κονδύλι της πρόβλεψης απομείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, τότε τα συνολικά γενικά λειτουργικά έξοδα της τρέχουσας περιόδου θα εμφανίζονται μειωμένα κατά 8,3% σε σχέση με την περίοδο του Α’ εξαμήνου του 2017.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα αποτελέσματα της Attica Bank