Η Attica Bank υπέγραψε συμφωνία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας,  μέσω της   Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II». Τα δάνεια θα παρέχονται με ευνοϊκούς όρους σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι πόροι του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά  Προγράμματα (ΠΕΠ).

Η Attica Bank και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα διαθέσουν μέσω της Δράσης περί τα 100 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς η συμμετοχή του ΤΕΠΙΧ II ανέρχεται στο 40% της κάθε χρηματοδότησης και είναι ΑΤΟΚΗ.

Τα προσφερόμενα προϊόντα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Δράσης είναι:

 1. Δάνεια επενδυτικού σκοπού - «Attica Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ»
 • από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ
 • με διάρκεια από 5 έως 10 έτη
 • με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες
 1. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού) - «Attica Επιχειρηματική Ανάπτυξη - ΤΕΠΙΧ ΙΙ»
 • από 10.000 έως 500.000 ευρώ
 • με διάρκεια από 24 έως 60 μήνες
 • με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες.

Τα  δάνεια της Δράσης παρέχονται με τους ακόλουθους ευνοϊκούς όρους:

 1. Προνομιακό επιτόκιο, λόγω της ΑΤΟΚΗΣ συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε ποσοστό 40% σε κάθε χρηματοδότηση.  
 2. Εισφορά του Ν.128/75 μειωμένη σε κάθε χρηματοδότηση, καθώς με την εισφορά επιβαρύνονται μόνο τα κεφάλαια της Τράπεζας, δηλ. 60% του ποσού του δανείου. 
 3. Ευελιξία αποπληρωμής, με δυνατότητα για ισόποσες ή ανισόποσες χρεολυτικές δόσεις. 

Τα δάνεια αυτά διατίθενται δε από την Τράπεζα, με καταληκτική ημερομηνία την 31.10.2023, εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων - ΠΣΚΕ (https://www.ependyseis.gr/mis) και ακολούθως ο πελάτης προσέρχεται στην Τράπεζα προκειμένου να υποβάλλει τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.atticabank.gr/el/companies/loans/tepix-ii αλλά και να απευθυνθούν στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank.