Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι από κοινού με την Alpha Bank Romania S.A. εισήλθαν σε οριστική συμφωνία για την πώληση ενός Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Επιχειρηματικών Δανείων συνολικού υπολοίπου ύψους 360 εκατ. ευρώ περίπου.

Το Χαρτοφυλάκιο θα πωληθεί σε εταιρείες που χρηματοδοτήθηκαν από κοινοπραξία διεθνών επενδυτών, στην οποία περιλαμβάνονται η Deutsche Bank AG, επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της AnaCap Financial Partners LLP και επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της APS Investments S.à.r.l.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψεως των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων.

Με την εν λόγω συναλλαγή, καθώς και με την πώληση το τρίτο τρίμηνο του 2017 ενός Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Λιανικής συνολικού υπολοίπου ύψους 50 εκατ. ευρώ περίπου σε εταιρεία του νορβηγικού ομίλου B2Holding ολοκληρώνονται οι ενέργειες της Τραπέζης για την πώληση ενός σημαντικού μέρους των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της στη Ρουμανία.

Η συναλλαγή συμβαδίζει πλήρως με το Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του, ενώ ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων των ανωτέρω συναλλαγών αναμένεται να έχει θετική επίπτωση για την Τράπεζα λογιστικά και κεφαλαιακά.