Συνεκλήθη σήμερα, 4 Ιουνίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank, προκειμένου να εγκρίνει τα πεπραγμένα της Διοίκησης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας για τη οικονομική χρήση του 2019.

Η Γενική Συνέλευση ανεβλήθη , μετά από αίτημα που υπεβλήθη εκ μέρους του μετόχου «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e- ΕΦΚΑ).  Ο εν λόγω μέτοχος, κάτοχος  ποσοστού 33% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, υπέβαλε προ ημερησίας διατάξεως αίτημα αναβολής της Γ.Σ για την 24η Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00, λόγω μη ολοκλήρωσης των εσωτερικών διαδικασιών του επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η κατόπιν αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και θα διενεργηθεί με τον ίδιο τρόπο, μέσω τηλεδιάσκεψης.