Με υπερκάλυψη κατά περίπου 1,7 φορές ολοκληρώθηκε η συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών της Alpha Services & Holdings, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της πρώτης αναπτυξιακής ΑΜΚ μετά από μια 12ετία.

Το ύψος των προσφορών που κατατέθηκαν στις παράλληλες διαδικασίες ιδιωτικής τοποθέτησης και της δημόσιας προσφοράς άγγιξε το 1,37 δισ. ευρώ και η τιμή διάθεσης βγήκε στο 1 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,43 φορές την καθαρή ενσώματη θέση της τράπεζας, μετά την ΑΜΚ και την εξυγίανση του ισολογισμού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Alpha είχε τη δυνατότητα να βγάλει σε υψηλότερα επίπεδα την τιμή διάθεσης (σ.σ. με χαμηλότερη υπερκάλυψη), αλλά το απέφυγε καθώς σε αυτή την περίπτωση θα έμεναν εκτός βιβλίου μεγάλα διεθνή ονόματα του χώρου των επενδύσεων.

Από τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς, που έτρεξε στην Ελλάδα, προέκυψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, αδιάθετες μετοχές, για τη διανομή των οποίων θα αποφασίσει το Δ.Σ. της Συμμετοχών, αφού συνυπολογίσει τη γνώμη των γενικών συντονιστών και διαχειριστών του βιβλίου προσφορών, αναφορικά με την επιλογή μακροπρόθεσμων επενδυτών, που αγοράζουν μετοχές και τις διακρατούν σε βάθος χρόνου (buy and hold investors). Υπό το παραπάνω πρίσμα, η κατανομή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Paulson, Schroders, Capital, BlackRock, EBRD, Helikon είναι μερικά από τα ονόματα που συμμετείχαν στην ΑΜΚ, ενώ το ΤΧΣ εγγράφηκε για -το μεγαλύτερο- μέρος των αναλογούντων δικαιωμάτων του και το ποσοστό του θα υποχωρήσει στο 9%, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.

Το ύψος της ΑΜΚ κινείται στα 800 εκατ. ευρώ και επομένως θα εκδοθούν ισάριθμες μετοχές, που θα διατεθούν προς 1 ευρώ έκαστη. Τα καθαρά έσοδα θα ανέλθουν σε 757,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, στο σύνολό τους, για να καλύψει η Alpha Services & Holdings ισόποση αύξηση κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της Alpha Bank.

Τα 757,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν από την Alpha Βank για ανάλωση κεφαλαίων, που προκαλεί η πιστωτική επέκταση, ύψους 10 δισ. ευρώ, που σχεδιάζει για την τετραετία 2021-24 σε Ελλάδα (8 δισ. ευρώ) και Ρουμανία, ενώ θα παράσχουν την αναγκαία ευελιξία για δέσμευση χρηματοδότησης σε έργα υψηλής αξίας.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, η Alpha υπόσχεται απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 15% με 20% από τις νέες χορηγήσεις, που θα χρηματοδοτήσουν τα «φρέσκα» κεφάλαια. Επί του συνόλου των εργασιών - παλαιών και νέων- η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTVE) διαμορφώνεται περίπου στα επίπεδα που υπόσχονται και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Ειδικότερα το πλάνο της Alpha προβλέπει RoTVE της τάξης του 7% το 2022, 9% το 2023 και 10% το 2024.

Μέρος της παραπάνω απόδοσης του 2024 (3%) θα έρθει από την προαναφερόμενη πιστωτική επέκταση, ένα άλλο (4%) από τη μείωση των NPEs και τη συρρίκνωση των προβλέψεων (80 μ.β. το 2022 - 60 μ.β. το 2024) και τα υπόλοιπα από την υποσχόμενη αύξηση των προμηθειών (1%), τη μείωση του κόστους (1%) και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της θυγατρικής στη Ρουμανία (1%).

H ανακοίνωση της Alpha για την τελική τιμή διάθεσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των από 24 Ιουνίου 2021 και 25 Ιουνίου 2021 ανακοινώσεών της σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι και του ποσού των €0,8 δισεκατομμυρίων, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι “Νέες Μετοχές”), η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

Κατόπιν της από 15.06.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σε συνδυασμό με τις από 24.6.2021 και 30.6.2021 αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου,

(α) η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε €1,00 ανά Νέα Μετοχή με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών που διενεργήθηκε από 28.6.2021 έως 30.6.2021 και κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG) και

(β) αναλήφθηκε το σύνολο (0,8 δισ.) των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, κατά τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω ανακοινώσεις της.

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ

Η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (“Alpha” ή η “Τράπεζα”) αποτελεί αφετηρία μιας νέας περιόδου για την Τράπεζα, η οποία ως βασικό στόχο έχει την περαιτέρω επέκταση της πιστωτικής ανάπτυξής της, την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της, την βελτίωση των αποδόσεων για τους μετόχους της, καθώς και την ευρύτερη συμβολή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha πραγματοποιήθηκε με όρους αγοράς με τιμή προσφοράς €1 ανά μετοχή, όπως καθορίστηκε μέσω διεθνούς και εγχώριας ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ» ή «Ταμείο») συμμετείχε μαζί με ξένους και εγχώριους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές υπό τους ίδιους όρους. Σύμφωνα με την εντολή του να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και να ξεκινήσει μια σταδιακή αποεπένδυση των συμμετοχών του στο κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών, το ΤΧΣ αποφάσισε να μειώσει τη συμμετοχή του στην Alpha σε 9% μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Το ΤΧΣ παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Alpha, αποδεικνύοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη του Ταμείου προς τη Διοίκηση και το μέλλον της Τράπεζας.

Η μερική συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha ήταν αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης και συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και ενισχύει την πρόθεση για σταδιακή αποεπένδυση των συμμετοχών του στις ελληνικές τράπεζες, διατηρώντας, παράλληλα, τις προοπτικές αποκόμισης αξίας στο προσεχές μέλλον, ώστε να επωφεληθεί το Ελληνικό δημόσιο από την προβλεπόμενη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας.

Το ΤΧΣ επιδιώκει τη διαρκή υποστήριξη της Alpha στην εκτέλεση του ευρύτερου σχεδίου «Tomorrow», το οποίο εξυπηρετεί παράλληλα τις προτεραιότητες της Τράπεζας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας στη μετα-πανδημία εποχή.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha, το ΤΧΣ, κατά τη συγκεκριμένη φάση, διόρισε ως από κοινού χρηματοοικονομικούς συμβούλους την UBS Europe SE και την Société Générale και ως μοναδικό νομικό σύμβουλο τη δικηγορική εταιρεία «Kyriakides Georgopoulos».

Πηγή: euro2day.gr