Από την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 7.687.567 νέες μετοχές της Attica Bank, μετά την ολοκλήρωση του reverse split (συνένωση 60 υφιστάμενων μετοχών σε μία).

H ονομαστική αξία των νέων μετοχών θα ανέρχεται σε 0,20 ευρώ. Δικαιούχοι θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 28.09.2021 (Record Date). 

Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank, που πραγματοποιήθηκε στις 15.09.2021, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων: 

  • την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας από 0,30 σε 18 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της τράπεζας από 461.254.013 σε 7.687.567 νέες κοινές, ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 18 ευρώ η καθεμία, δια της συνένωσης 60 υφιστάμενων μετοχών σε μία νέα μετοχή της τράπεζας (reverse split). Προκείμενου να προκύπτει ο ως άνω ακέραιος αριθμός μετοχών, εγκρίθηκε να προηγηθεί του reverse split αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 2,10 ευρώ με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού μείωσης μετοχικού κεφαλαίου του 2015
  • τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 136.838.692 ευρώ, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 18,00 σε 0,20 ευρώ, και τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. 

Χθες, Δευτέρα, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η απόφαση της γενικής γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της τράπεζας. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank ανέρχεται σε 1.537.513 ευρώ και διαιρείται σε 7.687.567 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η κάθε μία. 

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών σήμερα ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 7.687.567 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 461.254.013 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Με απόφαση της Τράπεζας, η 24η Σεπτεμβρίου ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 461.254.013 κοινών ονομαστικών μετοχών. Από τις 27 Σεπτεμβρίου, επομένως, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 7.687.567 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,20 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται η Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία αναδιάρθρωσης και μετασχηματισμού της τράπεζας θα κορυφωθεί τον Οκτώβριο με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους έως 240 εκατ. ευρώ.